Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov

V prípade, že vaša škola umožňuje vyplniť Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov elektronicky v EduPage, môžete tak spraviť v module 'Žiadosti/Vyhlásenia'.

Prihláste sa do svojho rodičovského konta a v module 'Žiadosti / Vyhlásenia' pomocou červeného '+' vyberte konkrétny typ Informovaného súhlasu:Zvoľte dátum, ku ktorému Informovaný súhlas podávate.


Zakliknite z uvedených možností tie, v prípade ktorých so zverejnením záznamov súhlasíte. Uložením škole odošlete Informovaný súhlas.


O akceptovaní Informovaného súhlasu budete informovaný správou či už vo webovej aplikácii, alebo v mobilnej aplikácii na vašom smartfóne.

Informovaný súhlas môžete odoslať taktiež prostredníctcom EduPage mobilnej aplikácie. Prihláste sa do svojho EduPage rodičovského konta.

Na úvodnej obrazovke kliknite na červené '+'.
Z ponúkaných možností vyberte 'Žiadosť/Vyhlásenie'.
Zo zoznamu dostupných žiadostí a vyhlásení vyberte Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov.
Vyberte dátum, ku ktorému Informovaný súhlas podávate a zvoľte možnosti, v prípade ktorých súhlasíte so zverejnením.
V hornej časti obrazovky stlačte 'Podať novú žiadosť/vyhlásenie', tým odošlete Informovaný súhlas škole (triednemu učiteľovi). O jeho akceptovaní budete informovaný správou.


Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov