Práca s rozvrhom - všeobecné informácie

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Português Bulgarian

Hlavná obrazovka aSc Rozvrhov pozostáva z niekoľkých častí:

1 - Menu - obsahuje príkazy na obsluhu programu.
2 - Panel s nástrojmi - ikonky na rýchly výber najčastejšie používaných príkazov.
3 - Rozvrh obsahuje kartičky, každá kartička predstavuje jednotlivé hodiny.
4 - Hlavičky riadkov. Kliknutím na ne vyberiete triedu, pravý klik zobrazí možnosti pre danú triedu.
5 - Ovládací panel obsahuje informáciu o aktuálnych operáciách ako aj zoznam neumiestnených kartičiek.
6 - Stručná informácia o kartičke, na ktorej je kurzor.
Triedy sú zobrazené v riadkoch, dni a vyučovacie hodiny v stĺpcoch.
Rozvrh pozostáva z farebných kartičiek prestavujúcich jednotlivé hodiny. Farba kartičky indikuje učiteľa, ktorú učí príslušnú hodinu.

Delené hodiny sú zobrazené kartičkou polovičnej veľkosti, hodiny rozdelené na tri skupiny zas tretinovou veľkosťou, atď.

To znamená, že ak vloženými údajmi zadefinujeme, že učiteľ p. Henry vyučuje v 1.A triede matematiku trikrát za týždeň, program pripraví tri rovnaké kartičky pre 1.A označujúce Matematiku a to farbou priradenou učiteľovi p. Henrymu.

Kartičky sú umiestňované do rozvrhu podľa toho, ako ich program generuje alebo ako sú ručne umiestnené. Môžete si vygenerovať rozvrh a potom, ak je to potrebné, môžete ho posúvaním kartičiek pomocou myši, zmeniť.

Hodiny, učiteľov, triedy môžete kedykoľvek zmeniť.

Skôr než sa pozriete, ako je možné ručne meniť rozvrh, tu je popis Ovládacieho panelu:
Ovládací panel