Import žiakov pre semináre z MS Excelu

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian

Žiakov a ich voľby seminárov môžete namiesto ručného zadávania aj naimportovať z programu MS Excel. Údaje treba vložiť do Excelu v rovnakom formáte ako je zobrazený na tomto obrázku:

Ukážkovú tabuľku si môžete stiahnuť aj tu.

Údaje pre import musia byť presne v tomto formáte. Treba dať pozor na dodržanie správnej štruktúry prvých 3 stĺpcov (3. stĺpec musí ostať prázdny), použiť presné názvy predmetov a tried ako sú zadané v programe Rozvrhy.

Import potom spustíte stačítkom "Import" v dialógu Semináre.

Pozri tiež:
Ako zadať seminárové hodiny