Ako spojiť dva rozvrhové súbory do jedného

English Slovenčina España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

1. Otvorte prvý súbor.
2. V menu vyberte Súbor/Import/aSc Rozvrhy:


3. Vyhľadajte a otvorte druhý súbor.

Ak boli mená učiteľov (predmetov, ....) rovnaké v oboch súboroch, program ich automaticky prepojí. Ak boli mená rôzne, máte možnosť vybrať či sa majú takéto objekty pridať, alebo môžete vybrať existujúci objekt, s ktorým sa má prepojiť:

Pozri tiež:
Synchronizácia s databázou

Zlúčenie rozvrhov za dve časti školy
Ak máte na škole vytvorené 2 rozvrhy pre 2 časti školy (napr. zvlášť pre 1. stupeň a 2. stupeň), môžete ich pomocou funkcie import zlúčiť do jedného (napr. aby sa dal použiť v ETK). Pri importe treba dodržať tieto zásady:

- V krokoch "Vyučovacie hodiny" a "Učitelia, Triedy, Predmety, Učebne" musíte pri každom objekte vybrať jednu z akcií Pridať/Prepojiť, pričom pri všetkých triedach musí byť Pridať.
- V krokoch "Žiaci", "Skupiny", "Hodiny" a "Karty" treba pri všetkých objektoch zvoliť "Pridať".