Typická situácia: Telesná výchova ako spojená hodina pre chlapcov a dievčatá z dvoch tried:

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Bulgarian

Jeden učiteľ má na hodine chlapcov z dvoch tried a iný učiteľ zas dievčatá:

Pre spojenie tried, resp. skupín použite tlačidlo Spojené triedy:

Ak by však bolo v týchto dvoch triedach napr. viac chlapcov, a nechcete ich spájať do jednej vyučovacej hodiny, ale iba dievčatá, jednoducho vytvorte tri hodiny s troma učiteľmi - jeden má na hodine iba chlapcov z 5.A, druhý iba chlapcov z 5.B a jeden má dievčatá z 5.A aj z 5.B:

Upozorňujeme, že dialógové okno hodín na obrázku ukazuje iba hodiny triedy 5.A. Čiže riadok s hodinou pre chlapcov z 5.B nie je na tomto obrázku (bude sa nachádzať v zozname hodín 5.B).