Ako skombinovať hodiny z dvoch delení triedy na jednej pozícii

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Bulgarian

V niektorých situáciach je na škole vhodné kombinovať hodiny z rôznych delení na jednej pozícii. Napríklad majme triedu, ktoré sa na Matematiku delí na 2 skupiny (M1/M2) a na Slovenčinu na 3 skupiny (S1/S2/S3), pričom preberaná látka je vo všetkých skupinách rovnaká. V takom prípade sa môžme rozhodnúť, že do skupiny S1 dáme časť žiakov zo skupiny M1, do S3 dáme časť žiakov zo skupiny M2 a do S2 dáme zvyšných žiakov z M1 a M2. Takto máme zabezpečené že žiaci zo skupín M1 a S3 sa neprekrývajú, takže by príslušné karty teoreticky mohli ísť na jednu pozíciu (podobne aj M2 a S1).


Problém je, že program nám nedovolí dať tieto karty na jednu pozíciu, pretože sú to karty z odlišných delení. Ako takúto situáciu riešiť?

V zásade sú dve možnosti:

Možnosť 1 - vytvoriť kombinované delenie

Namiesto dvoch delení M1/M2 a S1/S2/S3 vytvoríme jedno kombinované delenie: M1S1/M1S2/M2S2/M2S3. V skupine MxSy je prienik žiakov skupín Mx a Sx. Pozri obrázok:


Následne zadáme hodinu pre M1 ako spojenú hodinu skupín M1S1 a M1S2 (cez tlačítko "Spojené triedy"). Podobne zadáme aj M2 ako M2S2+M2S3 a S2 ako M1S2+M2S2. Skupina S1 je totožná so skupinou M1S1 a skupina S3 je totožná s M2S3.
Takto docielime že program nám dovolí kombinovať S1 s M2 a S3 s M1 na jednej pozícii.

Možnosť 2 - použiť semináre

Táto možnosť je trochu komplikovanejšia a je pri nej nutné zadať do programu zoznam žiakov v triede, ale má tú výhodu, že ňou vyriešite aj veľmi komplikované situácie.

Postup:

Hodiny Matematiky a Slovenčiny zadáme normálne, iba namiesto M1,M2,S1,S2,S3 vyplníme v dialógu hodina do políčka skupina "Seminár". Potom v dialógu Semináre (menu - Zadanie - Semináre) vyplníme zoznam žiakov triedy. V tomto dialógu tiež zadáme že všetci žiaci chodia na Matematiku aj Slovenčinu. Zadáme to tak, že v stĺpcoch Matematika a Slovenčina kliknutím vyplníme "kolečká" pre všetkých žiakov (číslo vedľa kolečka označujúce skupinu zatiaľ môžme ignorovať). Pri vypĺňaní kolečiek môžete použiť klávesu SHIFT, ktorá spôsobí, že sa kolečká vyplnia medzi kliknutým miestom a predchádzajúcim kliknutým miestom (podobne ako vo Windows). Následne stlačte tlačítko "Optimalizovať". Program rozdelí žiakov do skupín tak, aby bolo v každej skupine približne rovnako žiakov. Teraz môžete dialóg "Semináre" zavrieť. Program vytvoril seminárové kartičky pre Matematiku a Slovenčinu. Zvláštnosťou týchto kartičiek je to, že ak sa pokúsite ručne umiestniť kartičku M1 na tú istú pozíciu ako S3, program vám to síce hneď nedovolí, ale v otvorenom menu vám ponúkne možnosť "Preskup študentov v seminároch". Ak zvolíte túto možnosť, program poprehazduje priradenie žiakov do seminárových skupín tak, aby tieto dve kartičky mohli ísť na jedno miesto a zároveň boli počty žiakov v skupinách približne rovnaké. Toto je výhodné zvlášť ak chcete podobným spôsobom kombinovať viac rôznych delení.

Upozornenie: Samotný generátor rozvrhu nepreskupuje žiakov v skupinách, takže pred generovaním rozvrhu musíte skupiny predpripraviť tým že umiestnite do rozvrhu kombinácie kariet, ktoré si želáte aby program akceptoval. Generátor pri generovaní tieto karty umiestni kam bude treba, ale žiakov už nebude preskupovať.

Pozrite si tiež:
Na čo slúžia semináre?