Komu zasiela EduPage rozhodnutia elektronicky cez slovensko.sk?

evidencia prihlášok, rozhodnutia, prijímačky, odosielanie rozhodnutí

1. Riaditeľ elektronicky podpíše všetky rozhodnutia.

2. EduPage zistí, či daný zákonný zástupca uchádzača má v deň odosielania rozhodnutí aktivovanú elektronickú schránku. Zákonný zástupca sa vyhľadá bez ohľadu na to, či uviedol číslo elektronickej schránky v prihláške. Adresát sa na slovensko.sk dohľadá podľa údajov, ktoré poskytol na prihláške – meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo.

3. Zákonný zástupca aktívnu elektronickú schránku:
EduPage odošle rozhodnutie elektronicky. Škola už rozhodnutie netlačí.

4. Zákonný zástupca nemá aktívnu elektronickú schránku:
EduPage pripraví listinný rovnopis. Tento škola vytlačí a pošle poštou. Riaditeľ ho už nemusí znova podpisovať. Poštou sa posielajú rozhodnutia obom zákonným zástupcom.

Týmto škola splní zákonnú povinnosť informovať zákonného zástupcu uchádzača.

Ešte skôr ako toto prebehne, EduPage odošle rozhodnutie zákonným zástupcom aj na email a do ich EduPage konta. Cieľom je, aby všetci zákonní zástupcovia bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú elektronickú schránku, vedeli čo najrýchlejšie výsledok prijímacej skúšky a mali viac času na rozhodnutie o ďalšom postupe.