Stravník - individuálne ukončenie stravovania počas školského roka

V časti 'Stravníci' -> 'Objednávky & Typy platiteľov' je v tabuľke najlepší prehľad:
- kto je stravník = ten, kto má nastavené objednávky
- pre ktoré jedlo (desiata, obed, ...)
- pre aké obdobie roka

Ak počas šk. roka niekto odíde zo školy alebo sa už len jednoducho nechce viac stravovať, na karte stravníka je potrebné ukončiť mu objednávky.

X - nestačí stravníka odhlásiť do konca šk. roka
X - neponechajte stravníkovi prerušené objednávky
X - určite ani nevymazávajte objednávky na karte stravníka


AKO SPRÁVNE UKONČIŤ STRAVOVANIE

Otvorte kartu stravníka a upravte:

a) v časti objednávka - pre každé jedlo - v kolónke 'Do ' zadajte reálny dátum = posledný deň stravovania
... príklad na obrázku - žiačka Cesnaková Jana sa stravuje iba do konca februára (šk. rok 2021/22)...

=> systém prestane počítať a zobrazovať poplatky na ďalšie mesiace
=> systém vypočíta celkový preplatok alebo nedoplatok
=> ak škola vyberala aj zálohu k dotáciám (nastavenú v automatickom predpise), systém vygeneruje aj zostatok zálohy

b) v časti typ platiteľa - dátum 'Do' ponechajte koniec šk. roka - 31.8.
-> je to dobré kvôli rôznym prehľadom, aby boli dostupné a ťahali sa správne dáta pre všetky mesiace šk. roka
-> dôležité je, aby obdobie pre typ platiteľa nebolo kratšie ako obdobie pre objednávky - systém na nesúlad období upozorňuje ružovým podfarbením kolónky dátumu

c) čip - ak od ukončených stravníkov zbierate čipy a chcete ich použiť pre ďalších stravníkov:
-> treba číslo čipu vymazať doterajšiemu stravníkovi
-> žiakom a zamestnancom sa vymazáva v agende, externému stravníkovi v jedálni na karte stravníkaSTRAVNÍK S PRERUŠENÝMI OBJEDNÁVKAMI

Ak má stravník prerušené objednávky a už sa ďalej nechce stravovať, tiež je potrebné ukončiť objednávky.
Aby bolo možné zadať koniec objednávok, je potrebné najprv obnoviť objednávky.

1. otvorte kartu stravníka
-> všetky nasledujúce kroky sa robia iba na karte stravníka - bez priebežného ukladania zmien na samotnej karte

2. pri jednotlivých jedlách je uvedené obdobie, pre ktoré sú objednávky prerušené
-> kliknite na tlačidlo 'Obnoviť objednávky' pri niektorom jedle
-> pre obnovenie objednávok zadajte taký dátum, od ktorého už nebude stravník
-> ak má stravník prerušené viaceré jedlá, v riadku 'Jedlo' vyberte 'všetky'
-> kliknite na 'Uložiť' - zatiaľ iba v tomto dialógovom okne
=> obdobie pre prerušenie sa takto skráti (pre všetky jedlá)
! pozor - ešte neukladať zmeny pre celú kartu

3.
=> obnovením objednávok pribudne ďalšie obdobie v zozname pre objednávky jednotlivých jedál, akoby sa stravoval aj ďalej
-> toto obdobie treba celé vymazať, lebo už nebude stravníkom (alebo upraviť dátum pre koniec objednávok)

4.
=> takto zostanú iba skutočné obdobia stravovania a prerušenia objednávok
-> až teraz dajte kartu stravníka 'Uložiť'

V príklade na obrázku žiak Cibuľka Kamil mal prerušené objednávky od 15.2.2022 do konca šk. roka. Od 1.3.2022 už nechce byť stravníkom. Je najprv treba obnoviť objednávky (2.), až potom bude možné upraviť obdobie pre koniec stravovania (3.).

Časté chyby:

 • škola namiesto ukončenia objednávky odhlási stravníka do konca roka

  - toto spôsobí, že systém síce zráta zostatok na stravnom, ale nevygeneruje zostatok zálohy, preto celkový zostatok nemusí byť správny a škola tak vráti nesprávny preplatok
  Náprava:
  - na karte stravníka treba pre objednané jedlá zadať dátum konca objednávky

 • škola namiesto zadania dátumu konca objednávok vymaže celú objednávku na karte stravníka

  - toto spôsobí, že zmiznú všetky predošlé prihlásené/odhlásené/prevzaté jedlá, zmiznú teda aj poplatky a všetky prijaté platby budú zrazu ako preplatok
  Náprava:
  - na karte stravníka treba pre príslušné jedlo znovu pridať objednávku s pôvodným dátumom začiatku a doplniť aj dátum konca objednávok - všetky prihlásené/odhlásené/prevzaté jedlá nabehnú naspäť a teda aj poplatky. Dovtedy prijaté platby budú mať znovu s čím spárovať a systém vypočíta správne vrátenie zálohy aj celkový zostatok.

 • škola si pomýli typ platiteľa s objednávkami a namiesto ukončenia objednávok zadá koniec obdobia pre typ platiteľa
  - to spôsobí, že stravník je ďalej stravníkom, navyšuje sa počet objednávok, nesprávne sa normuje, a tiež systém už nemôže počítať poplatky za takto objednané dni
  Náprava:
  - na karte stravníka zosúladiť obdobie pre typ platiteľa s obdobím pre objednávky (dôležité je, aby obdobie pre typ platiteľa nebolo kratšie ako pre objednávky) - viac Ako nájsť a opraviť stravníka s nesprávne zadaným typom platiteľa

  POPLATKY
  Zadaním dátumu ukončenia stravovania sa stravníkovi už nebudú vytvárať poplatky na ďalšie mesiace:

  VRÁTENIE ZÁLOHY PRE DOTOVANÚ STRAVU

  Ak stravník ukončený v priebehu šk. roka mal nastavenú zálohu pre 'obedy zadarmo' => systém automaticky vygeneruje vrátenie zálohy práve zadaním dátumu ukončenia objednávok.

  Ukončený stravník má tak vypočítaný zostatok na stravnom aj na zálohe. Ak je nedoplatok na stravnom a preplatok na zálohe, tieto sa:

  - pre 1. a 2. typ zálohy - vzájomne započítajú
  => výsledok bude iba jeden - preplatok alebo nedoplatok

  - pre 3. typ zálohy - vzájomne nezapočítajú
  => zostávajú dva zostatky oddelene - na predpise záloha a na predpise pre bežné stravné
  - môžete však manuálne urobiť úhradu nedoplatku na stravnom aj pri 3. type zálohy a to interným prevodom

  Podrobnejšie pozrite - Vrátenie zálohy pre stravníka ukončeného počas školského roka

  V príklade na obrázku sú poplatky z pohľadu stravníka
  - vľavo poplatky na celý šk. rok
  - vpravo poplatky po zadaní konca objednávok ku koncu februára = nie sú už poplatky pre zvyšné mesiace a vidno aj preplatok na zálohe
  * pre 3. typ zálohy sa vzájomne nezapočítava nedoplatok na stravnom s preplatkom na zálohe - nad zoznamom poplatkov je vidno nedoplatok 2,54 eur na stravnom a preplatok 11,60 eur na zálohe.


  Pozrite si ďalšie návody

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň