Skladové karty - položky

Vytváranie nových skladových kariet ako aj zoznam už vytvorených kariet nájdete v záložke 'Položky, Skladové karty'.


POJMY - POLOŽKA vs. POTRAVINA

Pre správne vytváranie skladových kariet je potrebné ozrejmiť základné pojmy - potravina a položka - ktoré sa používajú v sklade a aký je medzi nimi rozdiel .

Potravina = pojem, s ktorým narábajú oficiálne receptúry (= materiálno-spotrebné normy)
a v EduPage predstavuje všeobecné pomenovanie.
Oficiálne receptúry obsahujú stovky potravín a často pre jednu rovnakú potravinu používajú podobné označenie (napr. "bravčové mäso" / "bravčové mäso - stehno" / "bravčové mäso (stehno)").

POLOŽKA = predstavuje konkrétny tovar - je to zároveň aj názov skladovej karty a škola si ju nastavuje, zadáva a pomenúva podľa seba.

Každá položka = skladová karta musí byť naviazaná na nejakú potravinu.
Na jednu potravinu môže byť naviazaných viacero položiek = skladových kariet.


AKO A KDE SA DÁ VYTVORIŤ SKLADOVÁ KARTA - POLOŽKA

Skladové karty - položku je možné vytvoriť viacerými spôsobmi:
1. v časti 'Položky, Skladové karty' cez zelené tlačidlo 'Nová položka'
2. pri vytváraní dokladu (príjemky, výdajky, objednávky, inventúry, faktúry)
3. v časti 'Prehľady' -> 'Potraviny' modulu jedáleň
4. po prenesení požiadavky z časti 'Prehľady' -> 'Potraviny'
5. importom skladových kariet z iného systému

 • v časti 'Položky, Skladové karty' cez zelené tlačidlo 'Nová položka'

  Po kliknutí na zelené tlačidlo 'Nová skladová položka / karta' sa otvorí dialógové okno na vypísanie základných údajov.
  - zo zoznamu vyberiete potravinu - zastupujúcu viaceré položky (napr. kuracie stehná)
  - názov potraviny sa prenesie aj do riadku položka - položku je dobré viac upresniť (napr. kuracie stehná b.k.)
  - v ďalšej časti môžete nastaviť jednotku, veľkosť balenia, množstvo pre minimálny výdaj (mierka, podľa ktorej sa riadi zaokrúhlenie množstva pri automatickej výdajke)
  - nastaviť dodávateľa (defaultne je nevyplnený) a zaradenie do skladu, ak používate viacero - defaultne je vždy prvý sklad v poradí - viac Nastavenia - dodávatelia, viac skladov

  Skladové karty sa takto dajú vytvoriť a pripraviť aj bez zadania konkrétneho množstva.

  TIP:
  Pri vytváraní skladovej karty je nastavený default pre minimálne množstvo 1 kg / 1 liter. Toto sa používa pri vytváraní automatickej výdajky na zaokrúhľovanie potrebného množstva - smerom nahor.
  Ak chcete jemnejšie zaokrúhľovanie množstva na automatickej výdajke ako po celých kilách / litroch, upravte množstvo pre minimálny výdaj (napr. na 0,1 kg / l).

 • pri vytváraní dokladu (príjemky, výdajky, objednávky, inventúry, faktúry)
  - ak pri vytváraní napr. príjemky (1.) pridávate položku (2.) a nenájdete ju v zozname (3.), stačí kliknúť na zelené tlačidlo 'Nie je v zozname' (4.)
  - otvorí sa rovnaké dialógové okno a môžete vyhľadať a zadať potravinu (5.), na ktorú naviažete konkrétnu položku
  - vytvorenie karty potvrdíte zeleným tlačidlom 'Pridať a zvoliť položku' (6.)
  - ďalej pokračujete štandardne vo vytváraní príjemky - zadáte množstvo, celkovú alebo jednotkovú cenu, prípadne ďalšie položky a uložíte.

  Upozornenie:
  Nová skladová karta sa vytvorí aj vtedy, ak doklad nakoniec neuložíte. • cez 'Prehľady' -> 'Potraviny'

  V tejto časti sa k aktuálnemu dňu pre všetky jedlá dňa a všetky receptúry zobrazuje tabuľka potrebných potravín podľa reálneho počtu prihlásených stravníkov. Stránka je prázdna, ak nie je zadaný jedálny lístok z oficiálnych receptúr, prípadne je nulové množstvo, ak na stravu nie je prihlásený žiaden stravník.

  Túto tabuľku potrebných surovín si môžete zobraziť prepočítanú aj pre iný dátum, pre iba konkrétne jedlo dňa či konkrétnu receptúru a tiež aj pre vlastné zadané počty objednávok v jednotlivých vekových skupinách.

  Potraviny, ku ktorým nie je naviazaná v sklade žiadna položka, je možné priamo vytvoriť skladovú kartu cez modré tlačidlo 'Pridať do skladu'.
  Otvorí sa dialógové okno s predvyplnenými poliami 'potravina' a 'položka', ostatné údaje na karte vypíšete/upravíte podľa potreby.

  Upozornenie: overte si, že pre danú potravinu nemáte na sklade vytvorenú už skladovú položku, ale naviazanú na inú potravinu

 • po prenesení požiadavky z časti 'Prehľady' -> 'Potraviny'

  Skladovú kartu môžete stále vytvoriť aj v nasledujúcom kroku, ak už prenesiete požiadavku do skladu. Potravina neevidovaná v sklade je označená červeným textom a skladová karta sa dá vytvoriť jednotlivo kliknutím na tlačidlo 'Pridať do skladu' v riadku potraviny alebo aj naraz kliknutím na modré tlačidlo v texte pod tabuľkou 'Pridať do skladu všetky karty naraz'. • importom skladových kariet z iného systému

  Pripravujeme možnosť vytvorenia skladových kariet importom z iného systému (Sklad - import údajov z iného softvéru)
  TIP:
  Ak chcete používať menej skladových kariet - položiek pre podobné potraviny z receptúr, môžete ich navzájom poprepájať - Prepojenie podobných potravín v receptúrach a v sklade.
  Zoznam potravín sa nachádza v časti 'Receptúry' -> 'Potraviny'.
  Tu sú možné aj úpravy potravín
  - nastaviť/zmeniť alergény pre potravinu,
  - zistiť, v akých receptúrach sa daná potravina nachádza,
  - navzájom prepájať rovnaké a podobné potraviny podľa vlastných potrieb  MOŽNOSTI v zozname skladových kariet a na skladovej karte:

 • v zozname:
  -> vpravo nad tabuľkou sú zobrazené viaceré ikonky pre: výber stĺpcov / export do Excelu / tlač / zobrazenie počtu desatinných miest / obnovenie nastavení a uloženie vlastného nastavenia pre zobrazenie tabuľky
  -> zobraziť si všetky položky - skladové karty naviazané na rovnakú potravinu - ak kliknite na potravinu -> otvorí sa buď zoznam viacerých položiek alebo priamo skladová karta (ak sa na potravinu viaže iba jedna položka)
  -> upraviť nastavenia skladovej karty - názov / previazanie na potravinu / ... -> treba kliknúť na názov položky
  -> prejsť na skladovú kartu
 • na skladovej karte:
  -> je navyše zoznam dokladov, v ktorých sa položka nachádza
  -> ak sa otvára doklad zo skladovej karty, názov danej položky je v doklade podfarebený žltou pre rýchle nájdenie


  ÚPRAVA SKLADOVEJ KARTY - POLOŽKY

  K úprave skladovej karty sa dostanete kliknutím na názov položky - či už v zozname kariet alebo na samotnej skladovej karte.
  Môžete tu zmeniť:
  - potravinu, na ktorú je položka naviazaná
  - upraviť názov či preklep v položke
  - veľkosť balenia či minimálny výdaj (používa sa na zaokrúhľovanie množstva na automatickej výdajke)
  - zaradenie do skladu, ak používate viac skladov
  - DPH, ak nie je správne zadaná

  AKO VYMAZAŤ / OBNOVIŤ ZMAZANÚ SKLADOVÚ KARTU

  V dialógovom okne, kde je možné upravovať skladovú kartu, sa nachádza aj tlačidlo na vymazanie celej karty.
  Systém sa pred zmazaním vždy opýta, či ste si istý mazaním. Systém nedovolí vymazať položku, ktorá má nenulový stav.
  Zmazané skladové karty - položky sa štandardne nezobrazujú.

  Pre zobrazenie (opätovne skrytie) je potrebné v hornom menu zvoliť tlačidlo 'Aj vymazané údaje'. Zmazané skladové karty - položky sú v sivom riadku a text je prečiarknutý.
  Ak chcete skladovú kartu znovu používať, je možné ju obnoviť - kliknutím na názov položky sa otvorí dialóg na úpravu, kedy po kliknutí na tlačidlo vpravo dole 'Obnoviť záznam' bude karta znovu aktívna.  Poznámka pre CZ používateľov ku skladovému hospodárstvu


  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň