Ako škola zaznamená prijaté platby do EduPage - ručne, import z excelu, z účtu, Viamo

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Thai

Ak už rodičia, stravníci, platitelia, ... zaplatia poplatky, je potrebné nahodiť ich platby do systému, aby mohli vidieť, že škola platbu eviduje a konkrétny predpis majú uhradený.

Zaznamenanie došlých platieb

V module 'Platby' cez tlačidlo v hornom menu 'Pridaj platby' je možné nahodiť došlé platby tromi spôsobmi:

 • Zadané ručne
 • Import - Excel
 • Import - Výpis z účtu

  Bližší popis pre zadávanie platby ručne alebo viacerých platieb, ktorých zoznam máte napr. v excelovskom súbore (alebo aj .csv súbore), pozrite návod Prenos zostatkov za stravu z iného systému - ako nastaviť počiatočný kredit.

  Pri platbách na účet školy je dobré používať Import platieb z bankového výpisu pre zaznamenanie platieb do modulu.

  Ak umožníte rodičom platiť cez aplikáciu Viamo, nemusíte už nahadzovať žiadne platby ručne či importovať výpisy z účtu, platby budú ihneď po zaplatení vo vašom systéme. Najprv je potrebné, aby škola aktivovala službu Viamo v nastaveniach platieb - návod pre =Ako škola môže umožniť platiť pomocou VIAMO.


  Priraďovanie došlých platieb systémom

  Zaznamenané platby vie systém automaticky priradiť platiteľom - defaultné nastavenie je priraďovanie platieb podľa:
  - variabilného symbolu,
  - správy pre príjemcu
  - čísla účtu, z ktorého už v minulosti boli prijaté a priradené platby
  - uprednostnenie poplatku s rovnakou sumou pred poplatkom so skorším dátumom splatnosti

  Tieto nastavenia si škola môže zmeniť, ak chce, aby systém pracoval inak pri priraďovaní prijatých platieb (Nastavenie automatického priraďovania platieb k užívateľom a k predpisom).


  Priraďovanie došlých platieb pracovníkom školy

  Je potrebné, aby pracovník školy s právami na modul platby (pred tým ako potvrdí priradenia) pozrel aj jednotlive priradenia platieb ku žiakom a predpisom, či sú správne, napr.:

  - ak rodičia platia naraz kumulované sumy, môže byť potrebná Zmena priradenia už priradenej platby
  - ak rodičia jednou platbou uhradia predpisy pre viac detí, je potrebné - Priradenie platby viacerým platiteľom
  - ak žiak omylom nemá priradený predpis a rodiča zaplatili sumu, ktorú sa dozvedeli napr. na rodičovskom združení, je potrebné Ako pridať žiakovi predpis

  - ak má škola viac predpisov, rodič môže predpisy uhrádzať priebežne a nie vždy v poradí splatnosti, ale systém priradí platby na najbližšie splatný predpis, pritom rodič v správe pre prijímateľa mohol uviesť iný účel - Zmena priradenia už priradenej platby  Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby