História predpisu a záloha dát s možnosťou obnovy nastavení

V module platby v záložke 'Predpisy' je dostupná história zmien každého predpisu.

Pre zobrazenie histórie slúži ikonka červených hodiniek v riadku konkrétneho predpisu.


=> pre automatický predpis za stravu - história nie je dostupná, pretože:
- bola by extrémne dlhá, keďže automatický predpis počíta poplatky každému stravníkovi individuálne a tie sa menia po každom prihlásení / odhlásení jedla
- nie je žiadúca obnova zálohy - zasiahlo by to prihlásenie/odhlásenie stravy u množstva stravníkov do minulosti, ale aj do budúcnosti

=> zmazané predpisy
- pod zoznamom predpisov sa dajú zobraziť všetky predpisy, ktoré sú zmazané
- kliknutím na ikonku panáčikov sa dá zobraziť zoznam platiteľov s ich poplatkami
- kliknutím na ikonku ozubeného koliečka sa dá zobraziť nastavenie predpisu
- v dialógovom okne nastavenia predpisu je možné obnoviť predpis - cez zelené tlačidlo 'Uložiť zmeny (obnoviť)'


ČO OBSAHUJE HISTÓRIA

-> chronologický prehľad úprav v predpise - časovo posledná zmena je na začiatku zoznamu
-> každá skupina zmien je oddelená riadkom s dátumom a časom úpravy
-> je tu uvedené aj meno (konto), kto zmenu urobil (aj z tohto dôvodu je dôležité, aby každý zamestnanec používal vlastné konto a nie viacerí zamestnanci konto administrátorské)

=> ak boli zmeny robené u konkrétnych užívateľov, pod riadkom s dátumom a autorom zmeny sa zobrazuje rôzne farebný menný zoznam
=> ak je v histórii iba riadok s dátumom a autorom, zmeny boli robené pre predpis ako celok, prípadne predpis ako celok mohol byť uložený aj bez zmeny
- kliknutím na riadok s dátumom si môžete pozrieť, aké boli nastavenia predpisu ako celku v danom čase (


ČO ZNAMENAJÚ FARBY JEDNOTLIVĆH ČASTÍ

farba mena užívateľa
-> zelené = užívateľ bol pridaný do predpisu
-> červené = užívateľ bol odobratý z predpisu
-> modré = užívateľ už mal predpis pridelený, ale boli mu individuálne menené poplatky

zátvorky za menom užívateľa
-> u pridaných alebo zmazaných užívateľov sa nachádza jedna zátvorka - v nej sú jednotlivé poplatky v poradí nastavených dátumov splatnosti
-> u modrých užívateľov sú dve zátvorky - v prvej sú pôvodné poplatky a v druhej zátvorke nasledujúcej po šípke -> sú nové = zmenené poplatky

farba poplatkov
-> čierna = poplatky pôvodného predpisu alebo pôvodnej modifikácie
-> červená = vlastné poplatky - poplatky prepísané individuálne v políčku pre mesiac u konkrétneho platiteľa
-> 'X' = nie je žiaden poplatok pre danú splatnosť

AKO OBNOVIŤ STAV - ZÁLOHU

Pre obnovu vyhľadajte v histórii - v zozname zmien verziu, ktorá vám vyhovuje.
Kliknutím na riadok s dátumom a časom sa zobrazí dialógové okno s možnosťou obnovy zálohy - zelené tlačidlo 'Uložiť zmeny'.
Všetky zmeny urobené po danom dátume a čase sa nebudú nachádzať v aktuálnom predpise.Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby