Ako môžem vyučovať dištančne ináč ako cez online hodiny?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

1. Pripravte si pre žiakov študijný materiál. Môže to byt prezentácia v EduPage, prezentácia v Powerpointe, youtube video, PDF súbor a pod.

2. Prideľte materiál žiakom.

3. Žiaci si môžu prezentáciu/materiál naštudovať - ideálne v čase konania hodiny. Ak sa však z rôznych dôvodov žiak nemôže hodiny zúčastniť (viac súrodencov zdieľa jeden počítač, vypadol internet a pod.), žiak si naštuduje materiál neskôr.

4. Dôležité je, aby ste do materiálu pridali kontrolné otázky. Môžete použiť EduPage otázky, ktoré systém automaticky vyhodnotí alebo môžete použiť otvorenú otázku, do ktorej vám žiak nahrá odfotené vypracované zadanie.

5. Učiteľ bude vidieť, či si žiak úlohu urobil, či si materiál naštudoval. Ak si žiak materiál pozrel a vedel na otázky správne odpovedať, môžete to považovať za účasť na danej hodine (dochádzka).

Výhodou tohto prístupu je aj to, že šikovnejším žiakom môžete dať viac/ťažšie úlohy. Nemusia čakať na spolužiakov, ktorí potrebujú na vypracovanie viac času. Takisto si žiaci môžu materiál pozrieť viackrát, ak to potrebujú.

Stále je možné využiť aj individuálne online konzultácie či už cez čet alebo cez online hodinu pre žiakov, ktorí to potrebujú.

Pozrite si aj:
Ako prideliť žiakom súbor - študijný materiál?
Ako zadať žiakom DÚ tak, aby mohli žiaci k úlohe pripojiť svoje vypracovanie - napr. foto riešenia alebo súbor?
Ako vytvoriť novú prezentáciu v EduPage?
Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?
Ako zadať dištančné vzdelávanie do triednej knihy?