Učiteľ - Vytvorenie osobného rozvrhu pre ZUŠ

Každý učiteľ, ktorý učí v ZUŠ sa prihlási prihl. menom a heslom, ktoré má vygenerované z aSc Agendy na EduPage stránku.
Definujte si hodiny, ktoré učíte: V ľavom paneli "Nastavenia" – "Rôzne" – "Môj Rozvrh":

Tlačidlom "Pridať hodinu" si môžete vytvoriť a kedykoľvek pridávať hodiny.
Zvoľte si deň, čas (časový interval), zo zoznamu vašich hodín si vyberte hodinu, nastavte platnosť a opakovanie.

Hodiny môže vytvoriť administrátor:
Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre ZUŠ?

alebo priamo učiteľ:
Učiteľ - ako si vytvoriť Hodinu?

Takto môžete popridávať viacero hodín, ktoré učíte - tie potom budete mať zobrazené vo svojej ETK pod svojím menom.

Pre pridanie skupinového vyučovania v Hudobnom odbore, napríklad predmet Hudobná náuka, ktorý navštevujú žiaci rôznych tried v jednom ročníku postupujeme podobne ako pri pridávaní hodiny hlavného nástroja.
Zvoľte si deň, čas (časový interval), zo zoznamu vašich hodín si vyberte hodinu pre Hudobnú náuku, nastavte platnosť a opakovanie.

Vami vytvorený rozvrh je možné aj vytlačiť a odovzdať vedeniu školy:


Každý učiteľ si pridáva svoje hodiny, ktoré sa mu zobrazia v ETK. Tu môže zapísať učivo a chýbajúcich, tak ako v klasickej triednej knihe.


Učiteľ - Elektronická triedna kniha pre ZUŠ