Ako nastaviť používateľské práva pre IŽK?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Práva na zapisovanie/prezeranie známok v EduPage sa viaže na "hodiny".

Keď má učiteľ vytvorenú "hodinu", môže v nej zapisovať známky. Už nie je potrebné, aby administrátor nastavoval toto právo na inom mieste.

Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?

Prehľad práv na zapisovanie známok v IŽK administrátor nájde v ľavom menu v záložke Prehľad/Práva.

Existujú dva režimy práv: prísny (Manuálne zadávanie práv) a režim bez obmedzení (Nevynucovať práva).

Prísny režim: Známky môže zapisovať len učiteľ, ktorý má vytvorenú "hodinu".

V prísnom režime práv môže administrátor nastaviť naraz práva triednym učiteľom na prezeranie/editovanie známok, resp. môže všetkým učiteľom naraz nastaviť právo na prezeranie známok:


Pokiaľ má triedny učiteľ len právo na prezeranie známok vo svojej triede, potom môže zadávať iba známky zo správania.

Administrátor môže okrem toho manuálne udeliť rozšírené právo na zapisovanie známok v konkrétnej hodine aj inému učiteľovi takto:

Ten môže potom známky zapísať cez rozšírený mód. Rozšírený mód na zadávanie/prezeranie známok

V tabuľke práv sa zobrazujú aj práva na známky, ktoré pochádzajú z aScAgendy. Je pri nich uvedené v zátvorke [Agenda]. Tieto práva sa môžu upravovať len v aScAgende. Do budúcnosti odporúčame administrátorom nastavovať práva na známky len v EduPage.

Režim bez obmedzení
Známky môže učiteľ zapisovať vo všetkých svojich "hodinách". Cez rozšírený mód môže známky zapísať ktorýkoľvek učiteľ ktorémukoľvek žiakovi aj mimo definovanej "hodiny".

Známky zapísané mimo oficiálnej hodiny administrátor vidí v Prehľade/Známky. Sú podfarbené oranžovou farbou.

Zadané práva v oboch prípadoch sa v IŽK aplikujú okrem známok aj na právo vidieť/editovať poznámky, výchovné opatrenia.