Ako môžem zadať známku na vysvedčení?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Známky na vysvedčenie môžete zadávať niekoľkými spôsobmi.

Práva učiteľov na prezeranie/zapisovanie známok sú založené na oficiálnych hodinách. Učiteľ, ktorý má vytvorenú oficiálnu hodinu, môže žiakom danej hodiny zadávať známky.

Ak potrebujete zadať známku na vysvedčení pre triedu, ktorú neučíte, tak váš školský administrátor Vám musí správne zadať práva na predmety a triedy, pre ktoré chcete zadať známky na vysvedčení.

Známku na vysvedčenie môžete zadať v Internetovej žiackej knižke dvomi spôsobmi:

a) Prihláste sa do EduPage ako učiteľ, vyberte si svoju hodinu:
V ďalšom kroku si vyberte v položke obdobie, napr. vysvedčenie 1. polrok.

Zobrazí sa stĺpec vysvedčenie, do ktorého môžete zadávať známky pre prvý polrok. Chceme vás upozorniť, aby ste si nezmýlili dve položky. Jedna položka je VYSVEDČENIE 1.POLROK a druhá položka je VYSVEDČENIE 2. POLROK. ZNÁMKY NA POLROČNÉ VYSVEDČENIE ZADÁVATE DO POLOŽKY VYSVEDČENIE 1. POLROK.

Po zadaní známok nezabudnite všetky zmeny uložiť.

V prípade, že sa pomýlite v zadávaní známky, stačí ju opraviť, zmazať, a informovať o tom administrátora. Známky sa prostredníctvom synchronizácie prenesú do aScAgendy.

b) Ak chce učiteľ pri zadávaní známok na vysvedčení vidieť všetky priebežne zadané známky, môže využiť iný spôsob zobrazenia stĺpca Vysvedčenie.

Prihlásite sa ako učiteľ a vyberte si svoju hodinu.
Pokračujte voľbou "Zobraziť" - "Známku na vysvedčení":

Pribudne nový stĺpec "Vysvedčenie", do ktorého môžete jednoducho zadať známku na vysvedčení rovnako ako klasickú známku. V položke obdobie už neklikajte na Vysvedčenie 1. polrok. Túto položku si nemusíte všímať a nechajte tam položku 1. polrok. Nezabudnite zmeny uložiť.


Známky zadané na webe sa automaticky prenesú do programu aSc Agenda (pri synchronizácii údajov administrátorom).

Známky na vysvedčení nemusíte ručne zadať, môžete ich prepočítať z priemerov:
Ako sa vypočítajú známky na vysvedčení?

Pozri aj: Ako môže triedny učiteľ prezerať/zadávať známky žiakov vo svojej triede na vysvedčení?