Ako sa vypočíta priemer, ak učiteľ používa kategórie s vážením

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Výpočet priemeru si ukážeme na príklade:

Predpokladajme, že učiteľ slovenského jazyka používa hodnotenie známkami. Chce dať dvojnásobnú váhu známkam z gramatiky, preto používa kategórie s vážením takto: gramatika s váhou 50, literatúra a sloh s váhou 25.

Aj v rámci jednej kategórie používa udalosti s rôznou váhou - napríklad v kategórii Gramatika sú dva testy - jeden s váhou 1 a druhý s váhou 2. Podobne aj v kategórii Sloh.

Ako sa vypočíta priemer žiaka?
a) Najskôr sa vypočíta vážený priemer v jednotlivých kategóriách.
b) Potom sa vypočíta vážený priemer kategórií.

Výpočet priemeru žiačky Márie Benkovej:
Známky má len v kategórii gramatika, a to známku 1 s váhou 1 a známku 5 s váhou 2 (tj. započíta sa do priemeru 2x). Jej priemer sa vypočíta ako normálny vážený priemer, v tomto prípade (1+5+5)/3=3,67

Obdobne aj žiačka Viktória Cibuľková - tá má známky len v jednej kategórii (sloh).

Žiak Roman Lukáč má známku 1 v kategórii gramatika a známku 5 v kategórii sloh. V rámci kategórií sa priemer vypočíta ľahko, keďže každá kategória obsahuje len jednu známku. Pri výpočte priemeru sa potom zarátavajú kategórie s príslušnou váhou.

Zaujímavejšia situácia je napríklad u žiačky Emílie Vargovej. Má po dve známky v každej kategórii. Najskôr sa vypočíta vážený priemer v kategórii gramatika: (1+5+5)/3=3,67. Ďalej sa vypočíta vážený priemer v kategórii sloh takto: (5+1+1)/3=2,33. Následne sa každý z týchto priemerov započíta do výsledného priemeru podľa váhy príslušnej kategórie: (50*3,67 + 25*2,33)/(50+25)=3,22