Ako zadať známky na vysvedčení, ak nepoužívame IŽK?

Slovenčina Čeština

Ak škola používala cez rok internetovú žiacku knižku: Internetová žiacka knižka - prehľad, známky sa automaticky prenesú do tlače vysvedčení.

Ak nepoužívate IŽK a chcete vytlačiť vysvedčenie alebo načítať známky do prihlášky na strednú školu, tak samozrejme je možné zadať aj jednorázovo známky len na vysvedčení.

1. Administrátor: v module "Známky" vyberte školský rok, za ktorý potrebujete známky pridať. V hornom menu vyberte Známky/Všetky predmety/vysvedčenie 1. polrok. Dopíšte známky podľa vysvedčenia a zmeny uložte.

2. Triedny učiteľ môže známky vo svojej triede na vysvedčení zadať cez rozšírený mód: Rozšírený mód na zadávanie/prezeranie známok
kde si zvolí triedu, obdobie "vysvedčenie 1. polrok/vysvedčenie 2. polrok a "všetky predmety":

Objaví sa tabuľka so zoznamom žiakov a tabuľkou všetkých predmetov. Zapíšte známku a zmeny uložte.

Potom už stačí vypublikovať aSc Agendu a vysvedčenie vygenerovať.