Ako vygenerovať rozhodnutie o prijatí do ŠKD

Tento postup môžete použiť aj v module Záujem a prijímanie do školského internátu.

Vo svojom EduPage kliknite Štart vľavo hore.
Vyberte Špeciálne stránky/Záujem a prijímanie do ŠKD.

Hneď, ako ste žiakom nastavili, či sú prijatí/neprijatí, môžete im vygenerovať rozhodnutie.
Ako prijať/neprijať žiaka do ŠKD
Zaškrtnite zaškrtávač pri žiakoch, ktorým chcete vygenerovať rozhodnutie. Ak chcete vygenerovať rozhodnutie všetkým prijatým/neprijatým žiakom hromadne, označte všetkých žiakov zaškrtávačom v hlavičke tabuľky.
Kliknite na "Vygenerovať rozhodnutia" v hornom menu.

Vyberte typ rozhodnutia. Ak vyberiete rozhodnutie "prijímam", vygenerujú sa rozhodnutia pre žiakov, ktorí majú nastavené "Prijatý". Ostatným zaškrtnutým žiakom sa nevygeneruje nič.

Zadajte parametre pre zostavu, napríklad odôvodnenie.
Číslovanie nechajte nastavené podľa eGovernment modulu.
Nakoniec kliknite "Pokračovať".

Vygenerované rozhodnutia uložte. Systém zaeviduje vytvorené rozhodnutia do osobných spisov jednotlivých žiakov.

Podobne vygenerujte rozhodnutia pre neprijatých žiakov.

Pozn.: V module Záujem a prijímanie do školského internátu okrem rozhodnutí o prijatí a neprijatí je možné vydať ešte rozhodnutie o prijatí na odvolanie.

Vygenerované rozhodnutia nájdete v module eGovernment v časti "Na podpis". Rozhodnutia môžete elektronicky podpísať a poslať rodičom.


Po synchronizovaní aj v ascAgende: