Zisťovanie záujmu o ŠKD v budúcom šk. roku

Škola môže zistiť záujem o ŠKD v budúcom školskom roku u žiakov 1. - 3. ročníka cez prihlasovaciu akciu (u budúcich prvákov tak môže spraviť v module Prijímačky: Žiadosť o prijatie do ŠKD pre budúcich prváčikov).

Administrátor najprv vytvorí hodiny pre ŠKD, nie je potrebné nastavenie termínu hodiny, môže tak spraviť neskôr.
Prihláste sa ako administrátor a v Agende online v časti 'Krúžky' vytvorte hodiny.
Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?

Následne vytvorte prihlasovacie akcie.
Je dobré vytvoriť si prihlasovaciu akciu pre každý ročník zvlášť s možnosťou výberu z dvoch volieb - dieťa bude alebo nebude navštevovať ŠKD a pridať ako účastníkov prihlasovacej akcie napr. jeden celý ročník.
Pozn.: Ak by sa vytvorila iba jedna prihlasovacia akcia s výberom družiny pre druhákov, tretiakov a štvrtákov naraz, rodičia by sa pri prihlasovaní mohli ľahko pomýliť a prihlásiť dieťa do nesprávnej družiny neuvedomujúc si zmenu ročníka v nasledujúcom školskom roku.
V module 'Prihlasovanie' kliknite na 'červené +'

Zvoľte 'Novú prihlasovaciu akciu':


Zadajte popis a poznámku pre rodičov, vyberte čas, odkedy dokedy sa môžu prihlasovať a vyberte účastníkov. Napr. pri prihlasovaní sa do ŠKD pre druhákov v budúcom školskom roku zvoľte súčasných prvákov.


Zvoľte, že chcete vytvoriť Prihlasovaciu akciu.


Ako cieľ (na čo sa dá prihlásiť) vyberte Vami vytvorenú hodinu / ŠKD:

Kliknite na 'pridať prázdny cieľ ' aby mali možnosť hlasovania aj rodičia v prípade, že ich dieťa ŠKD navštevovať nebude. Takto budete mať prehľad o každom kto hlasoval.

Pridajte pravidlo s možnosťou výberu práve jedného cieľa - teda dieťa bude alebo nebude navštevovať ŠKD:

Ako posledné zverejnite a uložte akciu, sprístupníte tak rodičom možnosť prihlasovania sa.

Rodičom, ktorí nezahlasovali, môžete poslať správu s upozornením na prihlasovaciu akciu:
Ako upozorniť tých, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili?

Prihlásených žiakov je možné preklopiť do hodiny / ŠKD priamo v module 'Prihlasovanie'.
Zvoľte 'Spravovať akcie':


Vyberte akciu:


V zobrazení 'Podľa cieľa' kliknite na ikonu servisného kľúča a zvoľte 'Exportovať rozdelenia študentov do hodín':

Žiakov, ktorých rodičia prejavili záujem o ŠKD priraďte k vytvorenej hodine:

Žiakom, ktorí prejavili záujem môžete tiež vygenerovať rozhodnutie o prijatí/neprijatí do ŠKD v budúcom roku.
Export záujmu o ŠKD do modulu Záujem a prijímanie do ŠKD