Príprava na celoštátne testovanie z matematiky (T5, T9, EČ MS) - ako zistím, ktoré témy robia žiakom problémy?

Predpokladajme, že učiteľ pridelil žiakom test z Testovania 9 z matematiky. Ako žiakom prideliť test z Testovania 9?

Keď žiaci test vypracujú, v záložke Výsledky učiteľ nájde odpovede žiakov. Systém EduPage vie pomôcť učiteľovi identifikovať témy, ktoré robia žiakom problémy. Tým sa môže na hodine venovať a nemusí strácať drahocenný čas opakovaním tém, ktoré už žiaci zvládli.

V záložke Výsledky sa nachádza viacero pohľadov. V pohľade Odpovede učiteľ vidí odpovede žiakov. Červené sú nesprávne, zelené správne.

V záložke Karty vidí úspešnosť žiakov v jednotlivých úlohách. Úlohy si môže utriediť podľa najťažších, tj. tých, ktoré robili žiakov najväčšie problémy.

Každá úloha v teste je zaradená k výkonovému štandardu, ktorého sa týka. (Toto sa týka zatiaľ len matematiky)

Preto systém vie zobraziť aj úspešnosť žiakov v jednotlivých štandardoch, ktoré boli zahrnuté v teste. Táto informácia pomôže učiteľovi zistiť, ktoré témy robia žiakom problémy. Na ne sa môže zamerať na ďalšej hodine.

Pohľad "Strom štandardov" ponúka tiež zoznam štandardov a farebné krúžky hovoria o tom, ako žiaci tieto štandardy v teste zvládli.

Ak si zaškrtnete štandardy, ktoré robia žiakom problémy, a zvolíte "Ukázať karty",


systém vám ukáže ďalšie príklady na precvičenie problematického učiva. Taktiež z nich môžete žiakom vybrať niekoľko príkladov na domácu úlohu.