Prehľady pre 'obedy zadarmo' - chyby v dochádzke (žlté otázniky)

Pri 'obedoch zadarmo' skúma sa prítomnosť na vyučovaní, nie absencia.
Učitelia často robia chybu, že ak nikto na hodine nechýba, v ETK neotvoria dochádzku vôbec.
Doteraz to nebolo potrebné, lebo dochádzkou sa zisťovala absencia, ale 'obedy zadarmo' sú postavené naopak - na prítomnosti.
Preto je nevyhnutné, aby učiteľ na každej hodine a každý deň otvoril dochádzku a potvrdil aj 0 chýbajúcich = všetci žiaci sú prítomní.

Pre vedúcu jedálne sa prehľad dotácií po dňoch nachádza v časti 'Stravníci' -> 'Jedlá stravníkov'.
Farebne sú rozlíšené jednotlivé políčka v daný deň pre priznanú dotáciu (biele) alebo pre stratenú dotáciu (červené).
Žlté políčko s otáznikom znamená, že systém nemá jednoznačnú informáciu o dochádzke a teda nemôže vyhodnotiť nárok na dotáciu.

Chybu treba hľadať v dochádzke zadanej v ETK.
Najrýchlejšie zistíte potrebné triedy a dni tak, že si v jedlách stravníkov dáte filter na žlté políčka s otáznikmi (= môže prísť o príspevok) a následne si tabuľku zoradíte podľa stĺpca trieda.

Často býva chyba na 1. stupni, kde je celý deň jeden učiteľ a nepotvrdzuje dochádzku na každej hodine. Na 2. stupni sú to najčastejšie delené hodiny, kedy nie je potvrdená dochádzka (napr. cudzí jazyk alebo telocvik).

Príklad na obrázku:
- pre 2.B je vidieť viaceré dni so žltými otáznikmi - sú to práve dni, kedy nikto nechýbal a nie je potvrdená dochádzka.
- pondelky sú trochu iné - niekoľko žiakov nemá žlté políčka - títo majú hodinu etiky s iným učiteľom, ktorý dochádzku zapísal a už teda majú splnenú podmienku - prítomnosť aspoň jednu hodinu .
- pre pondelok 14.10. na etike chýbala žiačka Listová Sabina, ale kedže na ostatných hodinách nie je potvrdená dochádzka, v tento deň aj ona má žltý otáznik (na inej hodine mohla byť prítomná).

Viac k tabuľke 'Jedlá stravníkov' - Prehľady pre 'obedy zadarmo' - prevzatie stravy a prítomnosť v škole po dňoch, sumarizácia príspevkovAKO ZISTIŤ CHYBY V ETK

V ETK na chyby upozorňujú tiež otázniky pri dochádzke.

Ak sa v triednej knihe nezobrazujú pri dochádzke otázniky ani fajočky, treba požiadať zodpovedného za dochádzku, aby zapol kontrolu zadávanej dochádzky do ETK, určite je potom náprava rýchlejšia - návod pre administrátora Administrátor - kontrola vyplnenej dochádzky.

Po zistení konkrétnych tried, dní a žiakov môže vedúca jedálne kontaktovať buď konkrétnych učiteľov alebo aj človeka zodpovedného za dochádzku (najčastejšie zástupca školy). Ďalší postup a zorganizovanie procesov na škole, aby učitelia dôsledne vyplňovali ETK (aj potvrdenie prítomných), je tiež na zástupcovi.

Čo znamenajú symboly v ETK a návody pre učiteľov - Dochádzka žiakov, Učiteľ - kontrola vyplnenej dochádzky

Ak je častý problém u konkrétnych učiteľov, že nezadávajú dobre dochádzku do ETK, môže administrátor jednotlivo alebo hromadne
Ako upozorniť učiteľov na nezadanú dochádzku?.

Ak sú potrebné dodatočné úpravy u konkrétneho stravníka, systém umožňuje vedúcej ŠJ urobiť manuálne zmeny:
Vedúca jedálne - manuálna zmena dochádzky pre dotácie
Vedúca jedálne - manuálne označovanie pre prevzatie jedlaUZAMKNUTIE DOCHÁDZKY A ZISTENIE NESKORŠÍCH ZMIEN

Keďže vedúca jedálne nevie zabezpečiť, aby učitelia aj neskôr nezasahovali do dochádzky v ETK (nedá sa zamknúť editovanie ETK), môže si zabezpečiť priamo v module jedáleň, aby neskoršie zmeny v dochádzke neovplyvnili už vykázané počty a výšku dotácií.

Viac - Uzamknutie nárokov na dotácie voči zmenám dochádzky v ETK


Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň