Nastavenie bankových účtov školy

účet, školský účet, účet ŠKD, jedáleň, OZ, občianske združenie

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai

I. BANKOVÉ ÚČTY ŠKOLY - určené pre prijímanie platieb

Definovať účty školy je nevyhnutné, ak chcete žiakom vytvárať bezhotovostné predpisy. Pri vytváraní predpisu sa potrebný účet dá vyberať zo zoznamu. Zoznam účtov školy tak môze obsahovat všetky účty, ktoré škola využíva na prijímanie bezhotovostných platieb od rodičov. Ide predovšetkým o školský účet, účet školskej jedálne, účet ŠKD, ale tiež napríklad účet občianskeho združenia, kam rodič dieťaťa uhrádza napríklad ročný poplatok za dieťa. Údaje sa zadávajú v časti 'Nastavenia platieb'.


a) do kolónky 'Označenie'
-> vpisujte vlastný názov, aký chcete používať v EduPage
- odporúčame krátky a ľahko rozlíšiteľný - zobrazuje sa na viacerých miestach
- políčko je povinné vyplniť

b) do kolónky 'Účet - Názov'
-> vypisuje sa presné pomenovanie účtu - tak ako je vedený v banke
- odporúčame vyplňovať (najmä ak chcete používať aj Viamo / Viamo platobnú bránu)

c) ak má škola viacero účtov pre rôzne účely:
-> tieto pridávajte cez zelené tlačidlo '+ pridať' - pribudne ďalšia sekcia na zadanie údajov o účte

d) pri viacerých účtoch je dôležité zvoliť aj, ktorý z účtov má byť prednastavený (najviac používaný)
- pri vytváraní nového predpisu bude tento účet hneď zvolený a nemusíte vyberať iný účet
Tip: Ako prednastavený účet je vhodnejší školský účet, nie účet školskej jedálne. Je predpoklad, že rôzne nové predpisy budú pre školu, nie pre jedáleň, kde stačí jeden predpis.

Ak škola počas roka mení účet na rovnaký účel:
-> starý účet ponechajte nastavený a cez modré tlačidlo 'Zmeniť účet' doplňte nový účet
-> slúži iba pre prípady, keď niektorý účet už nebude škola ďalej používať a ide ho nahradiť iným
Upozornenie:
- počas roka nemažte ani neprepisujte číslo žiadneho účtu, ktorý už nebude škola používať
- vymazaním čísla účtu by totiž nastal veľký neporiadok v už zaznamenaných a priradených platbách
- pri zmene účtu na rovnaký účel - nepridávajte ho ani ako nový cez zelené tlačidlo - do jedného predpisu totiž nie je možné nastaviť dva účty -> platby by sa nepárovali


II. ÚČTY ŽIAKOV (RODIČOV) - na vrátenie preplatkov

--> nezadávajte manuálne
- nie je vôbec nutné, aby škola manuálne nastavila čísla účtov jednotlivým žiakom - jednak by to pre školu znamenalo zbytočne veľa práce a tiež by mohlo ľahko dôjsť k chybe pri zadávaní

Túto prácu kompletne ponechajte na:
a) systém
- ak škola zaznamenáva prijaté platby cez import výpisu z účtu, systém automaticky uloží používateľom číslo účtu podľa poslednej potvrdenej platby - Vrátenie preplatkov - ako zadať používateľovi účet na vrátenie peňazí
b) na rodičov
- ideálne je, ak účet na zasielanie preplatkov nastavia/skontrolujú užívatelia (rodičia) sami - Ako si používateľ nastaví účet na vrátenie peňazíIII. ÚČTY INÝCH ORGANIZÁCIÍ - škola z nich prijíma platby, ale neposiela na ne preplatky

Keďže systém ukladá používateľom číslo účtu, z akého bola prijatá a potvrdená posledná platba, je nutné nastaviť centrálne aj iné účty, ak škola dostáva súhrnné platby od nejakej organizácie.
V opačnom prípade by systém zapísal žiakom/učiteľom nesprávny účet a škola by mohla vrátiť preplatky neprávnemu adresátovi.
Môžete tak urobiť cez 'Nastavenia platieb' v časti 'Na tieto účty nevracať peniaze' cez zelené tlačidlo '+Pridať'. Nezabudnite 'Uložiť zmeny' - v oboch dialógových oknách..

Príklady takých účtov:
-> športové kluby - ak platia žiakom krúžky na škole
-> iné školské účty - ak sa nepoužívajú na výber peňazí od žiakov/zamestnancov (t.j. nie sú nastavené už v I. časti), ale škola z nich hradí poplatky
---- napr. na stravu zamestnancom zo mzdového účtu - preplatky za stravu sa určite nebudú vracať naspäť na sumárny mzdový účet, ale priamo konkrétnemu zamestnancovi
-> Slovenská pošta - ak niekto platí šekom, škola dostáva sumárnu platbu z účtu pošty
---- účet Sl. pošty a jej online služba na platby sú už prednastavené

CZ užívateľom EduPage odporúčame pridať účet Českej pošty medzi účty, na ktoré nevracať peniaze.

Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby