Prijímacie skúšky - Prijímacie skúšky na SŠ - stredná škola - Aktuality a novinky v prijímacom konaní na SŠ

Slovenčina Aktuálne v prijímacom konaní
Slovenčina Nové funkcie a vylepšenia


Prijímacie skúšky - Prijímacie skúšky na SŠ - stredná škola - Prehľad a zadanie odborov

Slovenčina Prijímacie skúšky na stredné školy 2023
Slovenčina Ako skopírovať otvárané odbory z minulého roku?
Slovenčina Ako zadať otvárané odbory
Slovenčina Ako zverejniť otvárané odbory
Slovenčina Ako zverejniť kritériá / podmienky prijatia na našu strednú školu?
Slovenčina Ako zmením/doplním už zverejnené informácie o otváraných odboroch?
Slovenčina Odbory s možnosťou duálneho vzdelávania
Slovenčina Ako zadám odbory, ktoré majú talentové skúšky (overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania)
Slovenčina Ako prideliť právo na modul Prijímačky (napr. výchovnému poradcovi)?
Slovenčina Ako k zverejneným odborom pridám/zmením počet predpokladných prijatých uchádzačov?
Slovenčina Ako si pridám ďalší otváraný odbor (napríklad MŠ)
Slovenčina Ako pridať odbory pre externé štúdium ak sú iné odbory už zverejnené?
Slovenčina Ako pridať odbory pre nadstavbové štúdium ak sú iné odbory už zverejnené?
Slovenčina Naša škola má jedno/viacero EduID. Ako zadať EduID otváraným odborom?
Slovenčina Odborné školy - Ako zadám otváranému odboru oblasť vzdelávania?
Slovenčina Športové školy - Ako zadám otváranému odboru kategóriu (špecializáciu)?
Slovenčina Konzervatóriá - Ako zadám v otváranom odbore konkrétny nástroj?


Prijímacie skúšky - Prijímacie skúšky na SŠ - stredná škola - Príjem prihlášok

Slovenčina Kde uvidím prihlášky, ktoré zadali uchádzači elektronicky?
Slovenčina Ako do zoznamu prihlásených žiakov pridať papierové prihlášky?
Slovenčina Import prihlášok z excelu a z programu ŠVS Proforient
Slovenčina Známky žiaka v prihláške nie sú kompletné
Slovenčina Ako si zobrazim termín a ŠVVP v tabuľke prihlášok?
Slovenčina Ako pridať dva odbory z papierovej prihlášky jedného uchádzača
Slovenčina Ako opraviť zadané údaje v prihláške od rodiča
Slovenčina Ako zadať uchádzačovi v duálnom odbore firmu
Slovenčina Ako odstrániť z poradovníka duplicitné prihlášky?
Slovenčina Zahraničný uchádzač nemá rodné číslo. Ako zadať prihlášku?
Slovenčina Uchádzač na duálny odbor nemá zamestnávateľa, ako ho preradiť?


Prijímacie skúšky - Prijímacie skúšky na SŠ - stredná škola - Vyhodnotenie prijímačiek

Slovenčina Zadanie kritérií/podmienok prijatia
Slovenčina Ako skopírovať kritériá z minulého roku
Slovenčina Ako skopírovať kritériá z jedného odboru do druhého
Slovenčina Ako zadať výpočet kritéria, ak sa odbor otvára pre uchádzačov z rôznych ročníkov (napr. 8. aj 9. ročník)?
Slovenčina Ako zadať kritérium na výpočet priemeru
Slovenčina Ako v kritériách vybrať do hodnotenia iba najlepšiu známku
Slovenčina Ako zadať jednoduché kritérium prijímania spĺňa/nespĺňa
Slovenčina Ako vyhodnotiť jednoduché kritérium spĺňa/nespĺňa
Slovenčina Zadávanie získaných bodov za jednotlivé kritériá, napr. za súťaže, olympiády
Slovenčina Ako zistím, ktorý uchádzač zadal v prihláške súťaže?
Slovenčina Ako zadám získané body za test na prijímacej skúške
Slovenčina Čo znamenajú farebné políčka v záložke Poradie?
Slovenčina Vyhodnotenie prijímacieho konania
Slovenčina Vyhodnotenie poradia pri rovnosti bodov
Slovenčina Tlač poradia
Slovenčina Ako uchádzačom hromadne nastaviť dátum skúšky, kód testu, výsledok,...
Slovenčina Ako si vybrať sĺpce, ktoré sa majú zobrazovať v prehľade?
Slovenčina Ako prideliť uchádzačom kód testu na anonymný priebeh prijímacieho konania
Slovenčina Ako oznámiť uchádzačom kód testu na anonymný priebeh prijímacieho konania
Slovenčina Ako prijať všetkých uchádzačov
Slovenčina Ako si označím uchádzača, ktorý bude robiť prijímaciu skúšku v náhradnom termíne?
Slovenčina Uchádzač neprišiel na prijímaciu skúšku - nezúčastnil sa
Slovenčina Ako manuálne nastaviť uchádzačovi výsledok prijímacieho konania
Slovenčina Ako načítať do prihlášok body z Testovania 9 a ako ich použiť v kritériách na vyhodnotenie prijímačiek
Slovenčina Body za priemer lineárne klesajú a od konkrétnej výšky priemeru je počet bodov nula
Slovenčina Ako nastaviť kritérium, aby sa uprednostnili uchádzači s lepším priemerom?
Slovenčina Ako nastaviť kritérium, aby sa uprednostnili uchádzači z vyššieho ročníka?


Prijímacie skúšky - Prijímacie skúšky na SŠ - stredná škola - Informovanie žiaka o výsledku prijímačiek a zaslanie rozhodnutí

Slovenčina Generovanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí
Slovenčina Môžeme vygenerovať rozhodnutia ak ešte máme uchádzačov v náhradnom termíne?
Slovenčina Ako informovať rodiča o prijatí/neprijatí na školu?
Slovenčina Môže škola poslať informáciu o prijatí/neprijatí, ak nemáme rozhodnutia vygenerované v EduPage?
Slovenčina Ako poslať správu uchádzačom, aby si skontrolovali body za jednotlivé kritériá?
Slovenčina Ako doplniť chýbajúci email rodiča a poslať rozhodnutie znova?
Slovenčina Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webe alebo výveske školy
Slovenčina Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania s kódmi testu namiesto mien uchádzačov
Slovenčina Ako vygenerujem číslo rozhodnutia obsahujúce číslo spisu?
Slovenčina Ako zadať číslo spisu
Slovenčina Ako nastaviť vlastný formát číslovania rozhodnutí
Slovenčina Môžem zmeniť/opraviť číslo už vygenerovaného rozhodnutia?
Slovenčina Na rozhodnutí chceme mať pečiatku školy a podpis riaditeľa
Slovenčina Kde uvidím, ako bude vyzerať vygenerované rozhodnutie?
Slovenčina Potrebujeme rozhodnutia pre obidvoch zákonných zástupcov
Slovenčina Ako vygenerovať rozhodnutie individuálne iba konkrétnemu uchádzačovi
Slovenčina Ako pošlem informáciu o výsledku prijímacieho konania uchádzačovi ešte raz?
Slovenčina Ako vygenerovať rozhodnutie uchádzačom s náhradným termínom, nezúčastneným,...
Slovenčina Môžem zmeniť/opraviť číslo už vygenerovaného rozhodnutia o odvolaní?
Slovenčina Na rozhodnutí o prijatí sa mi generuje nesprávny školský rok
Slovenčina V odôvodnení rozhodnutia chceme uviesť dosiahnutý počet bodov a umiestnenie uchádzača
Slovenčina Ako posunúť začiatok automatického číslovania rozhodnutí


Prijímacie skúšky - Prijímacie skúšky na SŠ - stredná škola - Spracovanie odvolaní a oznámení o nástupe

Slovenčina Kde nájdem podané odvolania neprijatých žiakov?
Slovenčina Prijímanie žiakov na odvolanie
Slovenčina Uchádzač prijatý na odvolanie - zmena potvrdenia o nástupe
Slovenčina Ako zadať do systému potvrdenie o nástupe, ktoré nám oznámili telefonicky alebo prišlo poštou?
Slovenčina Ako zadať do systému odvolanie, ktoré nám oznámili telefonicky alebo prišlo poštou?
Slovenčina Ako rozumieť informáciám v stĺpci Potvrdenie o nastúpení a Odpoveď?
Slovenčina Tlač obálok na posielanie rozhodnutí
Slovenčina Tlač rozhodnutí
Slovenčina Ako evidovať žiakov, ktorí sú prijatí, ale nenastúpia?
Slovenčina Ako informovať uchádzača, že bol prijatý na odvolanie?
Slovenčina Ako viem, koľko uchádzačov môžem ešte prijať?
Slovenčina Ako posunúť nerozhodnuté odvolania zriaďovateľovi?
Slovenčina Ako zaevidovať prijaté odvolanie v module eGovernment


Prijímacie skúšky - Prijímacie skúšky na SŠ - stredná škola - Druhé kolo prijímacieho konania na SŠ

Slovenčina Ako zverejniť odbory a počty voľných miest pre 2. kolo prijímacieho konania?
Slovenčina Ako pridať prihlášky do 2. kola, ktoré prišli poštou/emailom?
Slovenčina Ako zobraziť len účastníkov prihlásených na 2.kolo?
Slovenčina Ako vyhodnotiť druhé kolo prijímacieho konania a vygenerovať rozhodnutia?


Prijímacie skúšky - Prijímacie skúšky na SŠ - stredná škola - Komunikácia s uchádzačom

Slovenčina Ako poslať pozvánku na prijímacie skúšky cez EduPage?
Slovenčina Ako poslať správu uchádzačom, aby si skontrolovali body za jednotlivé kritériá?
Slovenčina Záložka Oznámenia
Slovenčina Komunikácia s uchádzačmi/zákonnými zástupcami
Slovenčina Ako si označím, ktoré odpovede rodičov som už vybavil?
Slovenčina Tlač obálok na posielanie rozhodnutí
Slovenčina Tlač rozhodnutí
Slovenčina Ako nastaviť uchádzačom konkrétny deň a miestnosť prijímacích skúšok a ako im ich oznámiť?
Slovenčina Tlač zoznamov uchádzačov podľa miestnosti na konanie prijímacej skúšky
Slovenčina Ako potvrdiť uchádzačovi prijatie prihlášky na štúdium
Slovenčina Ako v správe uchádzačom pripojiť prílohu
Slovenčina Ako poslať pozvánku uchádzačom, ktorí nemajú konto v EduPage ani e-mailovú adresu
Slovenčina Ako oznámiť uchádzačom kód testu na anonymný priebeh prijímacieho konania
Slovenčina Kde uvidím, ktorí uchádzači si už pozvánku/správu prečítali a ich odpovede?
Slovenčina Ako poslať rovnakú správu ešte raz
Slovenčina Ako zistiť, kedy môže uchádzač prísť na náhradný termín?
Slovenčina V komunikácii s uchádzačmi je priveľa stĺpcov poslaných správ. Ako ich skryjem?
Slovenčina Ako poslať rovnakú správu s trochu pozmenenými údajmi inej skupine uchádzačov
Slovenčina Ako poslať uchádzačom hromadnú správu, ale personalizovanú
Slovenčina Ako v správe zareagovať na reakciu rodiča


Prijímacie skúšky - Prijímacie skúšky na SŠ - stredná škola - Iné

Slovenčina Ako odstrániť z poradovníka duplicitné prihlášky?
Slovenčina Načítanie prijatých žiakov do aScAgendy
Slovenčina Ako naimportovať výsledky prijímacieho konania do EduPage?
Slovenčina Ako si vybrať stĺpce, ktoré sa majú zobrazovať v prehľade?
Slovenčina Tlač prijatých prihlášok na archiváciu
Slovenčina Import bodov do existujúcich prihlášok
Slovenčina Online test v prostredí EduPage ako kritérium prijímacích skúšok
Slovenčina Ako sa dostanem k rozhodnutiam, odvolaniam z predchádzajúcich rokov?
Slovenčina Ako si uložím vlastný pohľad na tabuľku?
Slovenčina Kde vidím ostatné školy, na ktoré sa uchádzač hlási?