Zadávanie známok na vysvedčenie

Po prihlásení sa na EduPage stránku školy ako učiteľ, zvolte položku Známky:

Známku zadávate priamo cez kartu „Hodiny“:

alebo známky možete zapísať v pohľade, kde sa vám zobrazia všetci žiaci vašej triedy.
Pre tento spôsom zadávania známok vyberte pod vami vytvorenými kartami „Hodiny“ možnosť „Rozšírený mód“:

Následne sa vám zobrazí možnosť zadávania známok pre triedu alebo predmet, ktorý si vyberiete.

Ako obdobie vyberte vysvedčenie 1. alebo 2. polrok:

Vyberte predmet, za ktorý chcete zadať známku na vysvedčení:

Nezabudnite vami zadané známky uložiť:

Zadávanie známok cez kartu Hodiny je vhodné napríklad pre zadávanie známok z predmetu Hudobná náuka.
Na základe nastavení karty hodiny už zapisujete známku priamo pre predmet, ktorý je nastavený pre túto hodinu, v našom prípade pre predmet Hudobná náuka, a zároveň sa vám zozname žiakov zobrazia iba žiaci, ktorí sú priradení k vami vybranej skupine/karte hodiny.
Nemusíte už teda obávať, že by ste zadali známku za iný predmet alebo žiakovi, ktorý na daný predmet ani nechodí.

Zadávanie známok cez „Rozšírený mód“ je dobré použiť napríklad pre učiteľov v hudobnom odbore.
Učiteľ vidí v jednom pohľade všetkých žiakov svojej triedy a po vybraní predmetu môže zadať známku všetkým žiakom svojej triedy naraz.

Pri zadávaní známok žiakom, ktorí k vám chodia na obligátny nástroj, kliknite na tlačidlo umožňujúce výber triedy, zvolte triedu kde žiak chodí na svoj hlavný nástroj a následne už iba zadajte tomuto žiakovi známku za predmet, na ktorý k vám chodí na obligátny nástroj, napríklad známku za predmet Hra na klavíri.