Premenovanie názvu hodiny

Ak vytvárate hodinu s jedným žiakom, názov hodiny sa automaticky vytvorí v tvare meno žiaka + názov predmetu.
Pri skupinovom vyučovaní je názov hodiny/skupiny automaticky vytvorený na základe názvu tried a názvu predmetu.

Názov hodiny si môžete samozrejme upraviť podľa vašich potrieb.
Ak teda vytvárate hodinu napríklad pre predmet Hudobná náuka, pre lepší prehľad a orientáciu si môžete názov hodiny/skupiny premenovať
na meno učitela, názov predmetu a zadať ročník, časť a stupeň, prípadne názov skupiny:

Paganini - HN - 3/1/1 prvá skupina
alebo
Paganini - HN - 3. roč. - pondelok

Na karte hodiny zvolte možnosť Nastavenia hodiny:

Kliknite na tlačidlo Zobraziť rozšírené nastavenia

a zadajte vami požadovaný názov hodiny/skupiny

Po uložení nastavení sa zobrazí nový názov hodiny: