Ako rodič nastaví potravinové alergie a intoleranciu pre svoje dieťa

Ak má dieťa nejaké potravinové alergie alebo intolerancie, rodič ich môže nastaviť priamo v EduPage aplikácii.

Vďaka tomu sa budú v konte dieťaťa pri názve pokrmu v jedálnom lístku zobrazovať:
-> čísla alergénov zvýraznené červenou - ak jedlo obsahuje alergén dieťaťa
-> skratka HIT so slovíčkom OK alebo znakom ! alebo ? - podľa toho, ako škola uviedla obsah histamínu v každom pokrme


KDE A AKO RODIČ NASTAVÍ ALERGIE / INTOLERANCIU

 • v mobilnej aplikácii
  -> kliknite na dlaždicu 'Jedálny lístok'
  -> prejdite na koniec - pod ponukou posledného jedla dňa v riadku 'Nastavenia' kliknite na text 'Alergie: Intolerancie:'
  -> na konci riadku každého alergénu (intolerancie) je tlačidlo na zapnutie / vypnutie
  -> zmeny nastavení uložte zeleným tlačidlom 'Uložiť' - vpravo hore
 • cez web stránku
  -> na úvodnej stránke kliknite na dlaždicu 'Jedálny lístok'
  -> pod jedálnym lístkom a zoznamom alergénov kliknite na 'Nastavenia'
  -> otvorí sa dialógové okno so zoznamom, kde na konci každého riadku je tlačidlo na zapnutie / vypnutie
  -> zmeny nastavení uložte zeleným tlačidlom 'Uložiť zmeny' - vpravo dole


 • KDE A AKO SA ZOBRAZUJÚ ALERGÉNY A HISTAMÍN

  -> stravník ich vidí v jedálnom lístku pri každom pokrme
  -> alergény - zobrazujú sa číslom + za jedálnym lístkom je číselník uvedený podrobnejšie
  ---- farebné odlíšenie: *červenou farbou - ak ide o alergén, na ktorý dieťa je alergické; *šedou farbou - ak ide o alergén, na ktorý dieťa nie je alergické

  -> histamín - označuje skratka HIT a za ním znaky - OK, ! alebo ?
  ---- farebne odlíšenie:
  * zelenou - HIT OK - škola zadala, že pokrm neobsahuje histamín
  * červenou HIT! - škola zadala, že pokrm obsahuje histamín
  * šedou HIT? - škola nezadala k pokrmu žiaden údaj o obsahu histamínu

 • v mobilnej aplikácii

 • cez web stránku:  KTO A AKO ZADÁVA ÚDAJE K JEDLÁM

 • alergény
  -> uvádzanie alergénov v potravinách a pokrmoch je povinné (stanovené európskou smernicou ako aj výnosmi MP a MZ SR)
  -> väčšina škôl používa pri tvorbe jedálneho lístka oficiálne receptúry, ktoré vydáva ministerstvo školstva a v nich sú už alergény nastavené
  -> ak škola nevarí z oficiálnych receptúr alebo jedlo zabezpečuje cez externého dodávateľa (zvyčajne súkromné školy), poverený zamestnanec školy by mal pri uverejňovaní jedálneho lístka na EduPage uvádzať pri každom pokrme aj alergény

 • histamín
  -> uvádzať obsah histamínu v pokrmoch nie je povinné - je teda pravdepodobné, že vaša škola tento údaj neuvádza
  -> rodičia môžu požiadať školu o zadávanie a zverejňovanie údajov o histamíne ku jednotlivým pokrmom
  -> keďže histamín obsahujú nielen konkrétne potraviny, ale aj pokrmy pripravené z polotovarov, vedúca jedálne je asi osoba, ktorá by mala vedieť zodpovedne zadať do jedálneho lístka, ktorý pokrm obsahuje / neobsahuje histamín
 • Pozrite aj
  Jedáleň z pohľadu stravníka
  Ako platiť školské poplatky z aplikácie EduPage cez bankové aplikácie