ZUŠ Čestné vyhlásenie - súhlas so započítaním do zberu údajov

Začiatkom školského roka je potrebné vykázať žiaka do zberu údajov za účelom rozdeľovania a poukazovania dane z príjmov obciam. Žiak tento súhlas môže poskytnúť len jednej ZUŠ na území SR.

Škola sa môže rozhodnúť tento súhlas získať elektronicky.

Zvoľte modul 'Žiadosti'.

Kliknutím na 'červené +' vyberte 'ZUŠ Čestné vyhlásenie - súhlas so započítaním do zberu údajov'.

Podaním vyhlásenia (jeho uložením) dá užívateľ súhlas so zberom údajov.

O akceptovaní čestného vyhlásenia príde užívateľovi notifikácia.

Čestné vyhlásenie je možné podať aj v mobilnej aplikácii.