Aký dátumy polrokov sa tlačia na reportoch z ETK?

Slovenčina Čeština

Dátumy pre tlač reportov z ETK sa preberajú z nastavenia dátumov v ETK:


je dátum začiatku šk. roka:

Dátum začiatku 2.polroku sa zadáva tu:


podľa toho sa vypočíta koniec 1.polroka (o jeden deň menej):