Používateľ s obmedzeným prístupom

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Učitelia majú štandardne prístup ku známkam, ETK, môžu vidieť triedne knihy iných tried, takisto aj dochádzku. Ak je učiteľ zároveň aj triednym učiteľom, samozrejme môže svojej triede upravovať triednu knihu a zadávať dochádzku.

Niekedy, naopak, potrebujete obmedziť učiteľovi prístup ku známkam, ETK a dochádzke.

Používateľa s obmedzeným prístupom môžete určiť len administrátor. Postupujte podľa tohto návodu: Prehľad a administrácia používateľských práv
Vyberte stĺpec "Používateľ s obmedzeným prístupom" a zaškrtnite políčko príslušného učiteľa.


Učiteľ môže následne zapisovať učivo a chýbajúcich len na svojich hodinách. V ostatných triedach nemôže vidieť triednu knihu ani dochádzku.
Používateľ s obmedzeným prístupom nevie zapisovať známky ani na svojich hodinách.