Otázka typu "Zaraďovanie do kategórií"

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Nastavte sa na tému plánu, ku ktorej chcete vytvoriť novú otázku. (Tým, že sa nastavíte na tému plánu, nová otázka sa vám automaticky zaradí ku téme.)

Vyberte otázku typu kategórie/skupiny.

Rozdeľte jednotlivé slová do správnych kategórií. EduPage ich pomieša a úlohou žiakov je správne ich zoradiť.

Otázka typu kategórie môže mať aj svoju obrázkovú variantu.


Namiesto textu kliknite pri danej položke na ikonu pridať obrázok.

Tento typ karty je vhodný len pre online vypracovanie. Nie je vhodný do tlačeného testu.

Systém hodnotí odpovede žiakov v tomto type otázky ako pomer počtu správne zaradených položiek k celkovému počtu položiek.