Učiteľ - ako zadať na vysvedčení len slovné hodnotenie bez známky?

V internetovej žiackej knižke vyberte obdobie - vysvedčenie za 2. polrok.

Pokiaľ hodnotíte daný predmet len slovne a nehodnotíte známkou, nechajte stĺpec Vysvedčenie prázdny.


Na vysvedčení bude políčko pre známku vyškrtnuté.
Slovné hodnotenie sa na tlačive 605 nachádza na zadnej časti vysvedčenia,


a na tlačive 606 na prednej časti vysvedčenia.

Všetky návody: Vysvedčenia 2020