Rozšírené nastavenia udalostí v IŽK

Slovenčina Čeština

Ak máte viac známok v jednej udalosti, EduPage vám umožňuje nastaviť, ako sa bude počítať celkový priemer.

Príklad: Žiakovi ste zadali 3 známky z domácich úloh a jednu známku za polročnú písomku.

V predvolenom nastavení sa vypočítava priemer tak, že každá známka z domácej úlohy sa počíta do priemeru so zvolenou váhou udalosti.
Známky (hodnotenie) s rozličnou váhou. Ako sa počíta priemer?

Môžete zmeniť nastavenie tak, že sa najskôr vypočíta priemer známok v danej udalosti. Tento priemer sa potom započíta do celkového priemeru pod zvolenou váhou udalosti.

Príklad:
Žiak má známky 1,1,1 z domácich úloh (váha 1) a 5 z koncoročnej písomky (váha 3).

Prvá možnosť - každá známka sa započítava do priemeru:
((1*1) + (1*1) + (1*1) + (3*5)) / (1+1+1+3) = 18 / 6 = 3

Druhá možnosť - známky udalosti sa najskôr spriemerujú a potom sa tento priemer zaráta do celkového priemeru pod váhou udalosti:
((1*1) + (3*5)) / (1+3) = 16/4 = 4

Inými slovami: Pri prvej možnosti záleží na tom, koľko známok sme zadali z domácich úloh. Čím viac známok, tým viac to bude mať väčší vplyv na výslednú známku. V druhej možnosti nezáleží na tom, koľko známok ste zadali z domácich úloh, je len dôležité, ako dobre ich žiak urobil.