Čo je potrebné nastaviť, aby sa ochránili osobné údaje žiakov?

Stačí dodržiavať bežné pravidlá bezpečného správania sa na Internete, nič viac špeciálne nastavovať netreba.

Ak dávate prihlasovacie mená a heslá generovať programom aScAgenda, sú dostatočne silné na to, aby sa nedali uhádnuť. Ak zadávate heslá sami, treba dať pozor na to, aby neboli príliš jednoduché (alebo, napríklad, odvodené od dátumu narodenia). Pozrite aj:
Ako vytvoriť kontá pre učiteľov alebo žiakov?

Pri synchronizácii aScAgendy s EduPage stránkou nikdy neodchádza z databázy školy ani jedno rodné číslo. Na stránku sa prenášajú iba tie údaje, ktoré môžu byť pri vytváraní webovej stránky potrebné. Ide teda o mená a priezviská žiakov, zaradenie do triedy a katalógové číslo, dátum narodenia (v prípade, že uvádzate na stránke gratulácie alebo vekové štatistiky), zoznam učiteľov, predmetov, tried, učební a krúžkov. Ak používate internetovú žiacku knižku, ide aj o evidenciu známok, dochádzky a udalostí. Pre stredné školy ide aj o údaje o maturite (kto, z čoho, kedy maturuje). Ak používate modul knižnice, môžete na stránke zobraziť zoznam kníh (s informáciou, či je kniha momentálne požičaná).
Viac o synchronizácii údajov pozrite tu:
Načítanie údajov z Internetovej žiackej knižky do programu aScAgenda

Voliteľne sa dajú k synchronizácii údajov pribaliť tieto celky:

Prenos údajov je vždy šifrovaný v réžii programu aScAgenda. Nadovšetko je šifrovanie znásobené použitím protokolu HTTPS. Prenesené údaje sa ukladajú na stránke školy EduPage, neprenášajú sa tretím stranám, nijako sa nespracovávajú ani pre potreby aSc, ani pre potreby tretích strán.

Na EduPage stránkach si môžete zvoliť, ktoré údaje sa majú zobrazovať verejnosti, a ktoré majú slúžiť iba pre prihlásených používateľov - napríklad aj zoznam žiakov môže byť pred verejnosťou ukrytý. (Učiteľ však, samozrejme, vidí zoznamy a známky žiakov, ktorých učí - podľa nastavenia konkrétnych prístupových práv).

Údaje zverejnené na webovej stránke sú samozrejme prístupné verejnosti. Údaje, ktoré nie sú verejné, sú prístupné iba používateľom, ktorí majú na ne autorizovaný prístup. Žiadne údaje nie sú nikdy poskytované tretím stranám. Učiteľ má prístup k hodnoteniam svojich žiakov, žiak a rodič má prístup k vlastným výsledkom. Tieto môže, samozrejme, nielen čítať, ale aj tlačiť či kopírovať do emailu alebo iných systémov. Prihlasovanie prebieha výhradne cez školské edupage stránky, v žiadnom prípade nezadávajte vlastné prihlasovacie údaje do iných systémov. (Aj, napríklad, v prípade vypisovania prihlášky na VŠ, je študent presmerovaný z akademického informačného systému vysokej školy do svojej internetovej žiackej knižky na stránke edupage.org, kde zadá vlastné prihlasovacie údaje, a následne môže preniesť svoje výsledky v elektronickej podobe naspäť do AISu).

Pozrite aj: pravidlá pre odosielanie údajov v centrálnych zberoch