ฉันจะกำหนดสัปดาห์ได้อย่างไร?

more_weeks

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian Thai

หากโรงเรียนของท่านมีตารางสอนที่แตกต่างกันในสัปดาห์คี่และคู่ (บางครั้งเรียกว่า สัปดาห์ A และ สัปดาห์ B) ท่านสามารถกำหนดได้ว่ามีสองสัปดาห์หรือมากกว่านั้น:


จากนั้นในแต่ละคาบเรียน ท่านสามารถกำหนดได้ว่าคาบเรียนนั้นควรอยู่สัปดาห์ใด ค่าเริ่มต้นคือทุกสัปดาห์ ซึ่งหมายความว่าคาบเรียนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันในทุกสัปดาห์ หากท่านเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้เป็นสัปดาห์ใดๆ โปรแกรมจะอนุญาตให้ท่านกำหนดคาบเรียนนั้นเป็นสัปดาห์ที่ 1 หรือ 2