Suplovanie počas karantény

Suplovanie, učiteľ v karanténe, trieda v karanténe

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Učiteľov ani triedy v karanténe prosím nedávajte do suplovania ako chýbajúcich. Vyučovanie reálne v domácich podmienkach prebieha a ich chýbanie by znemožnilo zapísať učivo do triednej knihy.

Pokiaľ je v karanténe učiteľ, tak prirodzene odučí všetky hodiny s triedami, ktoré sú v karanténe. Ak je potrebné niektoré jeho hodiny suplovať, hodiny vyhľadajte cez "nástroje" - "zmeniť inú hodinu"

Kliknite si na zoznam učiteľov, aby sa Vám mená zoradili. Dvojklikom si otvorte všetky hodiny, ktoré majú učiteľa v karanténe.

V nasledujúcom dialógu vyberte suplujúceho.

Pre potreby dochádzky zamestnancov zapíšte chýbajúceho nasledovne:
Ako zadať jednorázovú úpravu v dochádzke, napríklad čerpanie dovolenky?