Ako zadať rozvrh počas dištančného vzdelávania?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Pre triedy, ktoré sú na dištančnom vzdelávaní, odporúčame zadať v ETK udalosť typu “dištančné vzdelávanie”. EduPage vám umožní zadávať učivo a dochádzku, ale zároveň bude vedieť, že žiaci sú reálne doma.

Ako zadať rozvrh na daný čas?
Ak všetky triedy pokračujú v pôvodnom rozvrhu, nemusíte robiť nič.

Ak majú triedy iný rozvrh:

Možnosť 1 (odporúčaná):
Zadajte a vypublikujte nový rozvrh na čas, kedy sú triedy na dištančnom vzdelávaní. Ak neviete, dokedy bude tento stav trvať, zadajte ľubovolný koniec. Kedykoľvek môžete upraviť platnosť tohto dočasného rozvrhu. Po skončení platnosti automaticky začne znova platiť pôvodne vypublikovaný rozvrh.

Možnosť 2:
Vymažte rozvrh danej triedy (tried) z rozvrhu a vypublikujte rozvrh, kde daná trieda nemá hodiny. Následne si však budú musieť učitelia hodiny pridávať manuálne podľa toho, kedy budú hodiny so žiakmi reálne mať.

Možnosť 3:
Ak časť školy (napr. prvý stupeň) pokračuje v aktuálnom rozvrhu a časť tried má dištančné vzdelávanie (napr. druhý stupeň) môžete zadať tieto hodiny taktiež do rozvrhu (učitelia si ich nebudú vytvárať ako v "2"). Je však potrebné vytvoriť JEDEN nový rozvrh (podobne ako v "1") so všetkými hodinami.
Kartičky s hodinami tých tried, ktoré ostávajú v platnosti, si môžete uzamknúť (Zamknuté kartičky) a upraviť (resp. nechať pregenerovať) už iba hodiny pre triedy v dištančnom vzdelávaní. Pamätajte na to, že pri vytváraní hodín dištančného vzdelávania nepotrebujete zadávať učebne. Taktiež nezabúdajte, že si na toto obdobie môžete aj pridať viac vyučovacích hodín (Môžem nastaviť počet hodín za deň?), príp. upraviť časy "zvonení" pre rôzne skupiny tried (Máme rôzny čas prestávok v jednotlivých častiach našej školy. Ako to zadať? (Riešenie 2)).

Pozri tiež:
Ako zadať dištančné vzdelávanie do triednej knihy?
Online hodiny cez ETK