Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021

Slovenčina   Modul Covid testovanie


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Dištančné vzdelávanie

Slovenčina   Ako zadať dištančné vzdelávanie do triednej knihy?
Slovenčina   Ako zadať rozvrh počas dištančného vzdelávania?
Slovenčina   Ako môžem vyučovať dištančne ináč ako cez online hodiny?
Slovenčina   Online hodiny cez ETK
Slovenčina   Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?
Slovenčina   Ako evidovať dochádzku žiakov pri dištančom vzdelávaní?
Slovenčina   Online hodiny cez službu Zoom
Slovenčina   Ako upraviť nastavenia online hodín cez službu Zoom (Waiting room a iné)?
Slovenčina   Vytváranie online hodín cez Google Meet
Slovenčina   Online hodiny cez Google Meet - ako zabrániť neoprávnenému prístupu na hodinu?
Slovenčina   Online hodiny cez službu Webex Teams
Slovenčina   Suplovanie počas karantény
Slovenčina   Ako sa zobrazia online hodiny v reportoch z ETK?
Slovenčina   Prečo je tlačidlo Pripojiť niekedy zelené, inokedy modré alebo šedé?
Slovenčina   Časť tried sa vzdeláva v škole, časť distančne a potom sa vymenia. Ako to nastaviť v rozvrhu?
Slovenčina   Časť žiakov sa vyučuje prezenčne, časť dištančne. Ako to zadať v triednej knihe?
Slovenčina   Prehľad online hodín pre administrátora EduPage
Slovenčina   Ako zmeniť účet, cez ktorý vytváram online hodiny?
Slovenčina   Online hodiny v plánovaní
Slovenčina   Ako urobiť školské kolo predmetovej olympiády v podmienkach dištančnej výučby?
Slovenčina   Ako zadávať domáce úlohy, ak sa časť žiakov učí prezenčne a časť sa učí dištančne?


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Vyhlásenia o bezinfekčnosti

Slovenčina   Administrácia Vyhlásení o bezinfekčnosti žiaka elektronicky cez EduPage
Slovenčina   Ako nastaviť zobrazovanie iba aktuálnych Vyhlásení o bezinfekčnosti
Slovenčina   Administrácia Vyhlásení o bezinfekčnosti zamestnanca školy
Slovenčina   Ako hromadne zmazať prílohy vo Vyhláseniach o bezinfekčnosti
Slovenčina   Ako si vytvoriť prehľad odovzdaných Vyhlásení o bezinfekčnosti
Slovenčina   Ako si vytvoriť prehľad platných vyhlásení o bezinfekčnosti (kritérium: platnosť testu)
Slovenčina   Ako povoliť podávanie žiadostí a vyhlásení plnoletým žiakom zo žiackeho konta
Slovenčina   Ako zo zoznamu vyhlásení odstrániť tie, ktoré sú už neaktuálne?
Slovenčina   Ako môže administrátor/triedny učiteľ zadať Vyhlásenie o bezinfekčnosti za žiaka?
Slovenčina   Ako zadá administrátor Vyhlásenia o bezinfekčnosti hromadne


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Elektronické posielanie polročných výpisov 2021

Slovenčina   Ako môže škola poslať rodičovi polročný výpis známok elektronicky?
Slovenčina   Vieme elektronicky zverejniť aj ručne vypísané vysvedčenia, príp. naše špeciálne vysvedčenia?
Slovenčina   Môže aj žiak podpísať vysvedčenie?
Slovenčina   Môžem rovnakým spôsobom zverejniť žiakom/rodičom aj napomenutia, diplomy alebo iné dokumenty?
Slovenčina   Ako v agende vyrobím PDF súbor s polročným výpisom pre každého žiaka?
Slovenčina   Ako si môže triedny učiteľ pozrieť polročné výpisy žiakov svojej triedy?
Slovenčina   Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   V tabuľke už mám nejaké výpisy. Čo sa s nimi stane, ak dám Uložiť?
Slovenčina   Čo znamenajú jednotlivé farby ikony výpisov/vysvedčení?


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Polročné hodnotenie žiakov 2021

Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení známku aj slovný komentár z predmetu?
Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení len slovné hodnotenie bez známky?
Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení celkové slovné hodnotenie žiaka?
Slovenčina   Administrátor - ako môžem skontrolovať slovné hodnotenie, ktoré zadali učitelia žiakom na vysvedčení?
Slovenčina   Ako zadá slovné hodnotenie k predmetom na vysvedčení škola, ktorá nepoužíva IŽK?
Slovenčina   Triedny učiteľ - ako môžem skontrolovať slovné hodnotenie za všetky predmety u svojich žiakov?
Slovenčina   Ako nastaviť predĺžené hodnotenie žiakov do 31.3.2021?


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Potvrdenia

Slovenčina   Ako môže administrátor aktivovať funkciu tlače potvrdení pre žiakov a učiteľov?
Slovenčina   Môžu si vytlačiť potvrdenie pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci?
Slovenčina   Ako sa dá overiť pravosť potvrdenia?
Slovenčina   Ako pridať k potvrdeniu scan pečiatky a podpisu riaditeľa?
Slovenčina   Potvrdenie o statuse učiteľa pre účely očkovania proti ochoreniu COVID-19


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Potvrdenia - Potvrdenie o zamestnaní

Slovenčina   Ako si môže učiteľ vytlačiť Potvrdenie o zamestnaní?
Slovenčina   Ako si môžem uložiť potvrdenie o zamestnaní do mobilu?


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Potvrdenia - Potvrdenie o návšteve školy

Slovenčina   Rodič - ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?
Slovenčina   Ako si môžem uložiť potvrdenie o návšteve školy do mobilu?


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Prijímacie skúšky - Novinky v prijímacom konaní - Novinky v prijímačkách pre SŠ

Slovenčina   Nové funkcie a vylepšenia
Slovenčina   Aktuálne v prijímacom konaní


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Prijímacie skúšky - Novinky v prijímacom konaní - Novinky v prijímacom konaní na ZŠ, MŠ a ZUŠ

Slovenčina   Aktuálne v prijímacom konaní na ZŠ, ZUŠ a do MŠ
Slovenčina   Nové funkcie a vylepšenia v prijímacom konaní na ZŠ a do MŠ


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Prijímacie skúšky - Prijímacie konanie/zápis na ZŠ, MŠ a ZUŠ

Slovenčina   Prihlasovanie a prijímanie žiakov na ZŠ, ZUŠ a MŠ


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Prijímacie skúšky - Prijímacie konanie/zápis na ZŠ, MŠ a ZUŠ - Elektronické prihlášky

Slovenčina   Elektronická prihláška - ako začať?
Slovenčina   Ako môžem upraviť vzhľad prihlášky
Slovenčina   Ako môže rodič vytlačiť alebo zmeniť odoslanú prihlášku
Slovenčina   Ako nastaviť v elektronickej prihláške ponuku cudzích jazykov?
Slovenčina   Ako v elektronickej prihláške nastaviť položku Elektronická schránka rodičov?
Slovenčina   Kde uvidím zoznam podaných prihlášok?
Slovenčina   Ako pridám do novinky na webstránke odkaz na elektronickú prihlášku?
Slovenčina   Ako umiestniť elektronickú prihlášku do menu na webstránke?
Slovenčina   Ako nastaviť v prihláške možnosť voľby medzi etikou a náboženskou výchovou?
Slovenčina   Môžeme využívať elektronickú prihlášku, ak naša hlavná stránka je iná ako EduPage stránka?
Slovenčina   Používanie viacerých prihlášok na jednej škole s viacerými zložkami
Slovenčina   Priradenie číselných identifikátorov (kódov) prihlasovaným žiakom
Slovenčina   Kde nájdem súbory nahraté k prihláške?
Slovenčina   Ako nastaviť, aby mohol rodič nahrať k prihláške súbor?
Slovenčina   Ako zadať elektronickú prihlášku za uchádzača
Slovenčina   Ako sa k úprave elektronickej prihlášky dostane používateľ s právom na úpravu?
Slovenčina   Chceme prihlášku na zápis prváčikov aj na prijímanie do ostatných ročníkov počas roka
Slovenčina   Ako akceptujem podané prihlášky na ďalšie spracovanie?
Slovenčina   Ako zadať otvárané odbory
Slovenčina   Ako si pridám ďalší otváraný odbor (napríklad MŠ)
Slovenčina   Ako deaktivujem elektronickú prihlášku po skončení zápisu prváčikov?


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Prijímacie skúšky - Prijímacie konanie/zápis na ZŠ, MŠ a ZUŠ - Vyhodnotenie prijatých elektronických prihlášok

Slovenčina   Ako vyhodnotiť zápis prváčikov
Slovenčina   Ako zadať jednoduché kritérium prijímania spĺňa/nespĺňa
Slovenčina   Ako vyhodnotiť jednoduché kritérium spĺňa/nespĺňa
Slovenčina   Načítanie prijatých žiakov do aScAgendy
Slovenčina   Komunikácia s uchádzačmi/zákonnými zástupcami
Slovenčina   Ako zistím spádovú školu uchádzačov
Slovenčina   Generovanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí
Slovenčina   Ako uchádzačom hromadne nastaviť dátum skúšky, kód testu, výsledok,...
Slovenčina   Vyhodnotenie prijímacieho konania
Slovenčina   Tlač obálok na posielanie rozhodnutí
Slovenčina   Tlač rozhodnutí
Slovenčina   Kritérium súrodenci na škole
Slovenčina   Kritérium spádová škola
Slovenčina   Ako vygenerujem číslo rozhodnutia obsahujúce číslo spisu?
Slovenčina   Ako zadať číslo spisu
Slovenčina   Ako nastaviť vlastný formát číslovania rozhodnutí
Slovenčina   Ako poslať rovnakú správu ešte raz
Slovenčina   Dieťa má odklad. Ako ho zaznamenám a vygenerujem mu rozhodnutie?
Slovenčina   Ako prijať všetkých uchádzačov
Slovenčina   Ako informovať rodiča o prijatí/neprijatí na školu?
Slovenčina   Žiadosť o prijatie do ŠKD pre budúcich prváčikov
Slovenčina   Ako poslať rovnakú správu s trochu pozmenenými údajmi inej skupine uchádzačov
Slovenčina   Ako poslať uchádzačom hromadnú správu, ale personalizovanú
Slovenčina   Môžem zmeniť/opraviť číslo už vygenerovaného rozhodnutia?
Slovenčina   Na rozhodnutí chceme mať pečiatku školy a podpis riaditeľa
Slovenčina   Kde uvidím, ako bude vyzerať vygenerované rozhodnutie?
Slovenčina   Potrebujeme rozhodnutia pre obidvoch zákonných zástupcov
Slovenčina   Ako opraviť nesprávne zadané údaje v prihláške od rodiča
Slovenčina   Ako pošlem informáciu o prijatí/neprijatí ešte raz?


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Prijímacie skúšky - Prijímacie skúšky na SŠ - stredná škola - Prehľad a zadanie odborov

Slovenčina   Prijímacie skúšky na stredné školy 2021
Slovenčina   Ako skopírovať otvárané odbory z minulého roku?
Slovenčina   Ako zadať otvárané odbory
Slovenčina   Ako zverejniť otvárané odbory
Slovenčina   Ako zverejniť kritériá / podmienky prijatia na našu strednú školu?
Slovenčina   Ako zmením už zverejnené informácie o otváraných odboroch?
Slovenčina   Odbory s možnosťou duálneho vzdelávania
Slovenčina   Ako zadám odbory, ktoré majú talentové skúšky (overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania)
Slovenčina   Ako prideliť právo na modul Prijímačky (napr. výchovnému poradcovi)?
Slovenčina   Ako k zverejneným odborom pridám/zmením počet predpokladných prijatých uchádzačov?
Slovenčina   Ako si pridám ďalší otváraný odbor (napríklad MŠ)


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Prijímacie skúšky - Prijímacie skúšky na SŠ - stredná škola - Príjem prihlášok

Slovenčina   Kde uvidím prihlášky, ktoré zadali žiaci zo ZŠ elektronicky?
Slovenčina   Ako do zoznamu prihlásených žiakov pridať papierové prihlášky?
Slovenčina   Import prihlášok z excelu a z programu ŠVS Proforient
Slovenčina   Známky žiaka v prihláške nie sú kompletné
Slovenčina   Ako si zobrazim termín a ŠVVP v tabuľke prihlášok?
Slovenčina   Ako pridať dve papierové prihlášky jedného uchádzača
Slovenčina   Ako opraviť chybne zadané údaje v prihláške od rodiča
Slovenčina   Ako odstrániť z poradovníka duplicitné prihlášky?


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Prijímacie skúšky - Prijímacie skúšky na SŠ - stredná škola - Vyhodnotenie prijímačiek

Slovenčina   Zadanie kritérií/podmienok prijatia
Slovenčina   Ako skopírovať kritéria z jedného odboru do druhého
Slovenčina   Ako zadať výpočet kritéria, ak sa odbor otvára pre uchádzačov z rôznych ročníkov (napr. 8. aj 9. ročník)?
Slovenčina   Ako zadať kritérium na výpočet priemeru
Slovenčina   Ako v kritériách vybrať do hodnotenia iba najlepšiu známku
Slovenčina   Ako zadať jednoduché kritérium prijímania spĺňa/nespĺňa
Slovenčina   Ako vyhodnotiť jednoduché kritérium spĺňa/nespĺňa
Slovenčina   Zadávanie získaných bodov za jednotlivé kritériá, napr. za súťaže, olympiády
Slovenčina   Ako zadám získané body za test na prijímacej skúške
Slovenčina   Čo znamenajú farebné políčka v záložke Poradie?
Slovenčina   Vyhodnotenie prijímacieho konania
Slovenčina   Vyhodnotenie poradia pri rovnosti bodov
Slovenčina   Tlač poradia
Slovenčina   Ako uchádzačom hromadne nastaviť dátum skúšky, kód testu, výsledok,...
Slovenčina   Ako si vybrať sĺpce, ktoré sa majú zobrazovať v prehľade?
Slovenčina   Ako prideliť uchádzačom kód testu na anonymný priebeh prijímacieho konania
Slovenčina   Ako oznámiť uchádzačom kód testu na anonymný priebeh prijímacieho konania
Slovenčina   Ako prijať všetkých uchádzačov
Slovenčina   Ako si označím uchádzača, ktorý bude robiť prijímaciu skúšku v náhradnom termíne?
Slovenčina   Uchádzač neprišiel na prijímaciu skúšku - nezúčastnil sa


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Prijímacie skúšky - Prijímacie skúšky na SŠ - stredná škola - Informovanie žiaka o výsledku prijímačiek a zaslanie rozhodnutí

Slovenčina   Generovanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí
Slovenčina   Môžeme vygenerovať rozhodnutia ak ešte máme uchádzačov v náhradnom termíne?
Slovenčina   Ako informovať rodiča o prijatí/neprijatí na školu?
Slovenčina   Môže škola poslať informáciu o prijatí/neprijatí, ak nemáme rozhodnutia vygenerované v EduPage?
Slovenčina   Ako poslať správu uchádzačom, aby si skontrolovali body za jednotlivé kritériá?
Slovenčina   Ako doplniť chýbajúci email rodiča a poslať rozhodnutie znova?
Slovenčina   Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webe alebo výveske školy
Slovenčina   Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania s kódmi testu namiesto mien uchádzačov
Slovenčina   Ako vygenerujem číslo rozhodnutia obsahujúce číslo spisu?
Slovenčina   Ako zadať číslo spisu
Slovenčina   Ako nastaviť vlastný formát číslovania rozhodnutí
Slovenčina   Môžem zmeniť/opraviť číslo už vygenerovaného rozhodnutia?
Slovenčina   Na rozhodnutí chceme mať pečiatku školy a podpis riaditeľa
Slovenčina   Kde uvidím, ako bude vyzerať vygenerované rozhodnutie?
Slovenčina   Potrebujeme rozhodnutia pre obidvoch zákonných zástupcov
Slovenčina   Ako vygenerovať rozhodnutie individuálne iba konkrétnemu uchádzačovi
Slovenčina   Ako pošlem informáciu o prijatí/neprijatí ešte raz?
Slovenčina   Ako vygenerovať rozhodnutie uchádzačom s náhradným termínom, nezúčastneným,...


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Prijímacie skúšky - Prijímacie skúšky na SŠ - stredná škola - Spracovanie odvolaní a oznámení o nástupe

Slovenčina   Kde nájdem podané odvolania neprijatých žiakov?
Slovenčina   Prijímanie žiakov na odvolanie
Slovenčina   Uchádzač prijatý na odvolanie - zmena potvrdenia o nástupe
Slovenčina   Ako zaevidovať v systéme odvolanie a potvrdenie o nástupe, ktoré nám oznámili telefonicky alebo prišlo poštou?
Slovenčina   Ako rozumieť informáciám v stĺpci Potvrdenie o nastúpení a Odpoveď?
Slovenčina   Tlač obálok na posielanie rozhodnutí
Slovenčina   Tlač rozhodnutí
Slovenčina   Ako evidovať žiakov, ktorí sú prijatí, ale nenastúpia?
Slovenčina   Ako informovať uchádzača, že bol prijatý na odvolanie?


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Prijímacie skúšky - Prijímacie skúšky na SŠ - stredná škola - Druhé kolo prijímacieho konania na SŠ

Slovenčina   Ako zverejniť odbory a počty voľných miest pre 2. kolo prijímacieho konania?
Slovenčina   Ako pridať prihlášky do 2. kola, ktoré prišli poštou/emailom?
Slovenčina   Ako zobraziť len účastníkov prihlásených na 2.kolo?
Slovenčina   Ako vyhodnotiť druhé kolo prijímacieho konania a vygenerovať rozhodnutia?


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Prijímacie skúšky - Prijímacie skúšky na SŠ - stredná škola - Komunikácia s uchádzačom

Slovenčina   Ako poslať pozvánku na prijímacie skúšky cez EduPage?
Slovenčina   Ako poslať správu uchádzačom, aby si skontrolovali body za jednotlivé kritériá?
Slovenčina   Záložka Oznámenia
Slovenčina   Komunikácia s uchádzačmi/zákonnými zástupcami
Slovenčina   Ako si označím, ktoré odpovede rodičov som už vybavil?
Slovenčina   Tlač obálok na posielanie rozhodnutí
Slovenčina   Tlač rozhodnutí
Slovenčina   Ako nastaviť uchádzačom konkrétny deň prijímacích skúšok a ako im ho oznámiť?
Slovenčina   Ako potvrdiť uchádzačovi prijatie prihlášky na štúdium
Slovenčina   Ako v správe uchádzačom pripojiť prílohu
Slovenčina   Ako poslať pozvánku uchádzačom, ktorí nemajú konto v EduPage ani e-mailovú adresu
Slovenčina   Ako oznámiť uchádzačom kód testu na anonymný priebeh prijímacieho konania
Slovenčina   Kde uvidím, ktorí uchádzači si už pozvánku/správu prečítali a ich odpovede?
Slovenčina   Ako poslať rovnakú správu ešte raz
Slovenčina   Ako zistiť, kedy môže uchádzač prísť na náhradný termín?
Slovenčina   V komunikácii s uchádzačmi je priveľa stĺpcov poslaných správ. Ako ich skryjem?
Slovenčina   Ako poslať rovnakú správu s trochu pozmenenými údajmi inej skupine uchádzačov
Slovenčina   Ako poslať uchádzačom hromadnú správu, ale personalizovanú


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Prijímacie skúšky - Prijímacie skúšky na SŠ - stredná škola - Iné

Slovenčina   Ako odstrániť z poradovníka duplicitné prihlášky?
Slovenčina   Načítanie prijatých žiakov do aScAgendy
Slovenčina   Ako naimportovať výsledky prijímacieho konania do EduPage?
Slovenčina   Ako si vybrať sĺpce, ktoré sa majú zobrazovať v prehľade?
Slovenčina   Tlač prihlášok podaných na našu školu na archiváciu
Slovenčina   Import bodov do existujúcich prihlášok


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Prijímacie skúšky - Prijímacie skúšky na SŠ - základná škola

Slovenčina   Prijímacie skúšky na stredné školy 2021 - info pre ZŠ
Slovenčina   ZŠ - história podávaných prihlášok
Slovenčina   Ako môže ZŠ opraviť prihlášku, ktorú podal rodič?
Slovenčina   ZŠ - máme papierovú prihlášku na SŠ od rodiča. Máme ju zadávať do EduPage?
Slovenčina   ZŠ - pohľad Naši žiaci
Slovenčina   ZŠ - prehľad prihlášok podaných našimi žiakmi
Slovenčina   Ako prideliť právo na modul Prijímačky (napr. výchovnému poradcovi)?
Slovenčina   Ako môže ZŠ zadať prihlášky za žiaka?
Slovenčina   ZŠ - ako zistím, ktorí žiaci boli prijatí/neprijatí na SŠ?
Slovenčina   Ako môže ZŠ potvrdiť prihlášku zadanú rodičom?
Slovenčina   V prihláške na strednú školu sa nezobrazuje/je nesprávne zdravotné znevýhodnenie
Slovenčina   Ako si základná škola uloží rozpracovanú prihlášku svojho žiaka na strednú školu, ak ju ešte nechce podať?
Slovenčina   Ako podať prihlášku na štúdium na strednej škole vzor č. 062
Slovenčina   V prihláške na strednú školu chýbajú známky na vysvedčení
Slovenčina   Ako si výchovný poradca pozrie zoznam vhodných stredných škôl pre uchádzača?
Slovenčina   Ako rýchlo zistím, ktoré prihlášky ešte neboli našou školou potvrdené?


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Prijímacie skúšky - Prijímacie skúšky na SŠ - žiak/rodič

Slovenčina   Ako sa môže žiak prihlásiť na strednú školu cez EduPage?
Slovenčina   Ako zmením / zmažem prihlášku na strednú školu?
Slovenčina   Žiak - ako pridám prihlášku na ďalšiu školu?
Slovenčina   Ako uviesť na prihláške na strednú školu iba jedného rodiča/zákonného zástupcu?
Slovenčina   Ako si uložím rozpísanú prihlášku?
Slovenčina   V prihláške mám nesprávne uvedené/chýba zdravotné znevýhodnenie
Slovenčina   Ako podať prihlášku na štúdium na strednej škole vzor č. 062
Slovenčina   Uchádzač - ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, že na ňu nastúpim?
Slovenčina   Uchádzač - ako podať odvolanie v prípade neprijatia?
Slovenčina   Môžem zmeniť rozhodnutie o nastúpení?


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie jar 2021 - Maturita - administratívna

Slovenčina   Ako vytlačiť/exportovať údaje kvôli podpisu maturitnou komisiou?
Slovenčina   Záverečné skúšky
Slovenčina   Administratívny výpočet známky na maturitnom vysvedčení
Slovenčina   Ako zadať známky z predmetov, ktoré nie je možné načítať automaticky?
Slovenčina   Ako odošlem administratívne vypočítané známky študentom?
Slovenčina   Ako študent uvidí svoju vypočítanú známku a ako ju môže akceptovať?
Slovenčina   Ako škola zistí, ktorí študenti chcú maturovať z dobrovoľných predmetov?
Slovenčina   Ako študent oznámi škole, či chce maturovať z dobrovoľného predmetu?
Slovenčina   Ako škola zadá, či sa študent zúčastní internej maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu?
Slovenčina   Do priemeru nechceme započítavať známky z niektorých ročníkov alebo z niektorých predmetov
Slovenčina   Pre rôzne odbory má predmet rôzne príbuzné predmety. Ako ich zadať?
Slovenčina   Definitívna známka
Slovenčina   Kde zadám predsedu maturitnej komisie?


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie - jeseň 2020

Slovenčina   Výkaz o žiakoch nezúčastnených na vyučovaní pre SP
Slovenčina   Administrácia Vyhlásení o bezinfekčnosti žiaka elektronicky cez EduPage


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie - jeseň 2020 - Dištančné vzdelávanie

Slovenčina   Ako zadať dištančné vzdelávanie do triednej knihy?
Slovenčina   Ako zadať rozvrh počas dištančného vzdelávania?
Slovenčina   Ako môžem vyučovať dištančne ináč ako cez online hodiny?
Slovenčina   Online hodiny cez ETK
Slovenčina   Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?
Slovenčina   Ako evidovať dochádzku žiakov pri dištančom vzdelávaní?
Slovenčina   Online hodiny cez službu Zoom
Slovenčina   Ako upraviť nastavenia online hodín cez službu Zoom (Waiting room a iné)?
Slovenčina   Vytváranie online hodín cez Google Meet
Slovenčina   Online hodiny cez Google Meet - ako zabrániť neoprávnenému prístupu na hodinu?
Slovenčina   Online hodiny cez službu Webex Teams
Slovenčina   Suplovanie počas karantény
Slovenčina   Ako sa zobrazia online hodiny v reportoch z ETK?
Slovenčina   Prečo je tlačidlo Pripojiť niekedy zelené, inokedy modré alebo šedé?
Slovenčina   Časť tried sa vzdeláva v škole, časť distančne a potom sa vymenia. Ako to nastaviť v rozvrhu?
Slovenčina   Časť žiakov sa vyučuje prezenčne, časť dištančne. Ako to zadať v triednej knihe?
Slovenčina   Prehľad online hodín pre administrátora EduPage
Slovenčina   Ako zmeniť účet, cez ktorý vytváram online hodiny?
Slovenčina   Online hodiny v plánovaní
Slovenčina   Ako urobiť školské kolo predmetovej olympiády v podmienkach dištančnej výučby?
Slovenčina   Ako zadávať domáce úlohy, ak sa časť žiakov učí prezenčne a časť sa učí dištančne?


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie - jar 2020

Slovenčina   Ako vyučovať cez EduPage na diaľku?
Slovenčina   Slovné hodnotenie žiakov


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie - jar 2020 - Dobrovoľné vyučovanie pre žiakov

Slovenčina   Ako vytvoriť konzultáciu pre žiakov, aby sa mohli prihlásiť na konkrétny čas?
Slovenčina   Ako zistiť záujem o nástup do školy? Pomocou preddefinovanej akcie.
Slovenčina   Ako prevziať žiakov prihlásených na dobrovoľné vyučovanie do ETK?
Slovenčina   Ako vytvoriť hodiny v ETK pre žiakov, ktorí sa zúčastnia dobrovoľného vyučovania?
Slovenčina   Ako riešiť dochádzku žiakov v čase korony?
Slovenčina   ETK - otázky a odpovede v čase dobrovoľného vyučovania


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie - jar 2020 - Prijímacie skúšky na stredné školy - Žiak / rodič

Slovenčina   Ako sa môže žiak prihlásiť na strednú školu cez EduPage?


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie - jar 2020 - Maturita - administratívna

Slovenčina   Ako vytlačiť/exportovať údaje kvôli podpisu maturitnou komisiou?
Slovenčina   Záverečné skúšky
Slovenčina   Administratívny výpočet známky na maturitnom vysvedčení
Slovenčina   Ako zadať známky z predmetov, ktoré nie je možné načítať automaticky?
Slovenčina   Ako odošlem administratívne vypočítané známky študentom?
Slovenčina   Ako študent uvidí svoju vypočítanú známku a ako ju môže akceptovať?
Slovenčina   Ako škola zistí, ktorí študenti chcú maturovať z dobrovoľných predmetov?
Slovenčina   Ako študent oznámi škole, či chce maturovať z dobrovoľného predmetu?
Slovenčina   Ako škola zadá, či sa študent zúčastní internej maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu?
Slovenčina   Do priemeru nechceme započítavať známky z niektorých ročníkov alebo z niektorých predmetov
Slovenčina   Pre rôzne odbory má predmet rôzne príbuzné predmety. Ako ich zadať?
Slovenčina   Definitívna známka
Slovenčina   Kde zadám predsedu maturitnej komisie?


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie - jar 2020 - Vysvedčenia 2020

Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení známku aj slovný komentár z predmetu?
Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení len slovné hodnotenie bez známky?
Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení celkové slovné hodnotenie žiaka?
Slovenčina   Administrátor - ako môžem skontrolovať slovné hodnotenie, ktoré zadali učitelia žiakom na vysvedčení?
Slovenčina   Kde zadať údaje do kolonky "Úroveň SKKR/EKR (EQF)", ktorá je na vysvedčeniach?
Slovenčina   Ako zadá slovné hodnotenie k predmetom na vysvedčení škola, ktorá nepoužíva IŽK?
Slovenčina   Usmernenie k celkovému hodnoteniu žiaka v školskom roku 2019/2020
Slovenčina   Vysvedčenia s dvojjazyčným slovným hodnotením


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie - jar 2020 - Triedna kniha a dochádzka 2020

Slovenčina   Tlač triednej knihy a dochádzky 2020
Slovenčina   Uzavretie dochádzky na vysvedčení v aSc Agende
Slovenčina   Výkaz o dochádzke žiakov počas dobrovoľného vyučovania pre SP
Slovenčina   Výkaz o žiakoch nezúčastnených na vyučovaní pre SP
Slovenčina   Výkaz pre SP - škola s viacerými zložkami


Korona vyučovanie 2020, 2021 - Korona vyučovanie - jar 2020 - Výkaz práce učiteľa na EduPage počas karantény

Slovenčina   Výkaz práce učiteľa na EduPage (napr. počas karantény)
Slovenčina   Administrátor - prehľad o práci učiteľov na EduPage (napr. počas karantény)