Ako urobiť rozvrh pre integrovaných žiakov s ľahším postihnutím - disponibilná hodina?

integrovaní žiaci, integrovaný žiak, ŠVVP

Slovenčina Čeština

Predstavme si situáciu, že v 8.A je integrovaný žiak s ľahšou formou postihnutia. Tento žiak má všetky predmety zo svojou triedou, len predmet Nemecký jazyk má 2-krát za týždeň s celou triedou a raz za týždeň má namiesto hodiny nemeckého jazyka iný náhradný predmet napr. „Individuálna logopedická intervencia“ s iným učiteľom. Žiaci v triede sa delia na nemeckom jazyku na 2 skupiny. Toto delenie triedy sa využíva aj na anglickom jazyku.

V rozvrhu triedy 8.A je potrebné nastaviť dve rôzne delenia:

 • delenie na 2 skupiny – keď je hodina NJ spolu s integrovaným žiakom (skupina A a B)
 • delenie na 3 skupiny, keď má integrovaný žiak náhradný predmet (1. skupina, 2.skupina, ind)

  Trojskupinové delenie má oproti dvojskupinovému navyše skupinu „ind“, ktorá zahŕňa len
  integrovaného žiaka.

  Učiteľovi, ktorý učí predmet NJ, nastavíme v úväzku, že učí 1 hodinu za týždeň 1. skupinu a 2 hodiny za týždeň skupinu A:

  Učiteľovi, ktorý učí predmet Individuálna logopedická intervencia, nastavíme v úväzku hodinu so skupinou 8.A ind:

  Učiteľ NJ si vytvorí dve rôzne hodiny: jednu s 1.skupinou (kde bude aj integrovaný žiak) a druhú
  hodinu so skupinou A (kde budú tí istí žiaci okrem integrovaného žiaka).
  Učiteľ predmetu Individuálna logopedická intervencia si vytvorí hodinu so skupinou ind, kde začlení len tohto integrovaného žiaka.

  Učiteľ, ktorý učí NJ obe skupiny, môže vyberať v ETK učivo z toho istého plánu. Napr. pre hodinu so skupinou A si vytvorí tematický plán.
  Pri zapisovaní učiva do triednej knihy pre 1.skupinu môže v ľavom hornom rohu zmeniť plán, z ktorého vyberá odučené učivo a vybrať z plánu pre skupinu A.


  V IŽK môže učiteľ zapisovať známky do skupiny 8.A skupina A, kde sa nachádza aj integrovaný žiak. Takto bude vidieť všetky známky pohromade.