Ako porovnám výsledky anonymného dotazníka na našich školách?

V pohľade Výsledky dotazníka sa vám zobrazia detailné výsledky pre jednu vybranú školu.
V tomto pohľade viete prepínať školu, ktorej výsledky sa zobrazujú. V zozname sa nachádzajú len tie vaše školy, na ktorých bol už anonymný dotazník ukončený:


Pre zvolenú školu vidíte:
- početnosť odpovedí na každú otázku
- v stĺpci Súhrn sa vizuálne v grafe zobrazí početnosť odpovedí
- v stĺpci Priemer sa vypočítala priemerná odpoveď na otázku. Čiernou čiarkou je zobrazená hodnota pre vybranú školu. Sivou čiarkou je zobrazená priemerná hodnota pre všetky vaše školy. Ak prejdete myšou týmito čiarkami, zobrazia sa vám vyčíslené tieto dve hodnoty v percentách.

Ak už bol dotazník ukončený na viacerých vašich školách, v pohľade Prehľad výsledkov (Súhrny) uvidíte na jednom mieste grafy s početnosťou odpovedí a viete ich vizuálne porovnať:


Podobne v pohľade Prehľad výsledkov (Priemery) viete vizuálne porovnať priemerné odpovede vo vašich školách po jednotlivých otázkach:

Poznámka: Ak na niektorej škole bolo odovzdaných len 3 alebo menej dotazníkov, výsledky sa nevyhodnotia. Kvôli zachovaniu anonymity nie je možné dotazník vyhodnotiť.

Ako zistím, ktoré školy realizujú anonymný dotazník Hodnotenie riaditeľov 2022 cez EduPage?
Návody pre školy: Hodnotenie riaditeľov 2022 - základné informácie