Dieťa nastúpilo na novú školu, ale v aplikácii ho stále nevidím

Ak má rodič viac školopovinných detí, mal by každej škole, resp. pri každom dieťati poskytnúť škole tú istú emailovú adresu. Deti sa cez rovnakú emailovú adresu v rodičovskom konte spoja.

Pokiaľ ste poskytli škole emailovú adresu, ale dieťa stále v mobilnej aplikácii nevidíte, môžete prinútiť aplikáciu skontrolovať zmeny v kontách takto:

Kliknite na 3 čiarky v ľavom hornom rohu, v spodnej časti nájdite Nastavenia/Spravovať kontá. Kliknutím na Skontrolovať zmeny systém overí, či nepribudlo do rodičovského konta nové dieťa.


Ak je na škole v EduPage všetko správne zadané, dieťa sa objaví v aplikácii.


Pokiaľ dieťa nepribudne, treba kontaktovať školu. Buď škola vašu adresu ešte nezadala do EduPage, alebo je adresa zadaná v systéme chybne.