Slovenčina Čo je cieľom modulu Súťaže?
Slovenčina Súťaže - základné informácie
Slovenčina Niektoré súťaže nevidím. Prečo?
Slovenčina Ako zistím, ktorí žiaci majú záujem zúčastniť sa súťaže?
Slovenčina Ako zadám pre súťaž kontaktnú osobu pre organizátorov a pre žiakov?
Slovenčina Na škole máme pre jednu súťaž rôznych poverených učiteľov. Ako to zadám?
Slovenčina Ako pridať používateľské práva na modul Súťaže inému učiteľovi?
Slovenčina Ako si vybrať sĺpce, ktoré sa majú zobrazovať v prehľade?
Slovenčina Ako sa dostanem k výsledkom súťaží z predchádzajúcich rokov?
Slovenčina Kde nájdem testy z predmetových olympiád a ako ich pridelím žiakom?
Slovenčina Ako môžu súťažiť žiaci, ktorí bežne nepoužívajú konto v EduPage (napr. žiaci 1. stupňa ZŠ)?
Slovenčina Kde vidím, ktorí žiaci majú zadaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre organizátorov súťaže?
Slovenčina Učiteľ - ako nahrať vytlačený a podpísaný súhlas rodičov pre vyššie kolá súťaží?
Slovenčina Súťaže a prechod do nového školského roka
Slovenčina Kde nájdem výsledky súťaže za minulý školský rok?
Slovenčina Domáce kolá olympiád - prehľad
Slovenčina Ako urobiť školské kolo predmetovej olympiády cez EduPage?
Slovenčina Kde nájdem kontakt na poverené osoby pre okresné a vyššie kolá mojich predmetových olympiád?
Slovenčina Prečo sa vo výsledkových listinách zobrazuje nesprávny názov našej školy?


Pred súťažou

Slovenčina Ako zadám žiakom kategóriu, v ktorej budú súťažiť?
Slovenčina Ako zaregistrovať žiakov do súťaže?
Slovenčina Ako prihlásim (šikovného) žiaka do viacerých kategórií?
Slovenčina Ako zrušiť nesprávnu registráciu do súťaže?
Slovenčina Ako zmením registračné detaily pre už zaregistrovaného súťažiaceho?
Slovenčina Ako poslať žiakom súťažné kódy a informácie o súťaži?
Slovenčina Ako môžem sledovať priebeh súťaže a upozorniť žiakov, ktorí ešte nezačali súťažiť?
Slovenčina Čo robiť v prípade technických problémov počas riešenia súťaže?
Slovenčina Kde zistím, že registrácia do súťaže je už otvorená?
Slovenčina Ako zaregistrujem postupujúcich žiakov z domáceho kola MO pre kat. A,B,C ?


Po súťaži

Slovenčina Ako zadám žiakom vlastné dodatočné body za jednotlivé časti v školskom (domácom) kole súťaže?
Slovenčina Ako si zobrazím výsledkovú listinu?
Slovenčina Kde vidím priebežnú výsledkovú listinu pre naše školské kolo súťaže?
Slovenčina Ako označiť žiaka, ktorý nemá figurovať vo výsledkovej listine?
Slovenčina Ako pošlem žiakom správu o ich výsledku v súťaži?
Slovenčina Kde uvidím odpovede mojich žiakov v konkrétnej súťaži?
Slovenčina Kde uvidím odovzdané riešenia domáceho kola súťaže?


Postup do ďalšieho kola

Slovenčina Ako zaregistrujem postupujúceho žiaka do vyššieho kola súťaže cez výsledkovú listinu?
Slovenčina Ako môžem manuálne zaregistrovať žiaka do vyššieho kola súťaže?
Slovenčina Ako zistím, či je žiak pozvaný do vyššieho kola súťaže?
Slovenčina Kde vidím, či je postupujúci žiak zaregistrovaný do vyššieho kola súťaže?
Slovenčina Ako zaregistrujem náhradníka za postupujúceho žiaka?
Slovenčina Učiteľ - ako pošlem cez EduPage výzvu rodičom na odovzdanie informovaného súhlasu?


Škola bez EduPage

Slovenčina Naša škola nepoužíva EduPage - ako postupovať pri registrácii žiakov na súťaže?
Slovenčina Súťaže a prechod do nového školského roka
Slovenčina Ako individuálne vytvoriť novú triedu?
Slovenčina Ako individuálne vytvoriť nového žiaka v triede?
Slovenčina Ako zmazať žiaka z databázy?
Slovenčina Ako individuálne pridať do EduPage nového učiteľa?
Slovenčina Ako pridať používateľské práva na modul Súťaže inému učiteľovi?
Slovenčina Ako sa k súťaži pripojí žiak, ktorý nemá prístup do EduPage?
Slovenčina Ako vytlačiť súťažné kódy pre žiakov?
Slovenčina Učiteľ - ako nahrať vytlačený a podpísaný súhlas rodičov pre vyššie kolá súťaží?
Slovenčina Ako si žiaci môžu urobiť cvičné testy k súťažiam?
Slovenčina Archív školení, ktoré prebehli v minulosti


Škola bez EduPage - Hromadné importy dát

Slovenčina Ako naimportovať údaje do EduPage?
Slovenčina Ako naimportovať triedy?
Slovenčina Ako hromadne vytvoriť prístup do EduPage pre učiteľov?
Slovenčina Ako naimportovať žiakov?
Slovenčina Ako hromadne vytvoriť prístup do EduPage pre žiakov?
Slovenčina Ako vytvorím kontá pre rodičov a pošlem im prihlasovacie údaje?


Súťaže - pohľad žiaka/rodiča

Slovenčina Rodič - čo je cieľom modulu Súťaže?
Slovenčina Žiak - ako môžem prejaviť záujem o konkrétnu súťaž?
Slovenčina Žiak - ako si vyskúšam súťažné úlohy z minulých ročníkov?
Slovenčina Žiak - ako budem súťažiť?
Slovenčina Ako sa k súťaži pripojí žiak, ktorý nemá prístup do EduPage?
Slovenčina Žiak - kde si pozriem po súťaži svoje výsledky a odpovede?
Slovenčina Rodič/žiak - ako podať cez EduPage súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely súťaží?
Slovenčina Ako spustím maďarskú verziu testu?
Slovenčina Žiak - riešim domáce kolo súťaže, ako odovzdám svoje riešenie?
Slovenčina Žiak - ako budem súťažiť (súťaže iBobor, ScratchCup, PythonCup)?
Slovenčina Riešim Python Cup (Scratch Cup) - ako odovzdám vypracované riešenie?
Slovenčina Ako uvidí žiak/rodič diplom poslaný elektronicky cez EduPage?
Slovenčina Rodič/žiak - kde nájdem potvrdenie o umiestnení vo vyššom kole súťaže z predchádzajúceho školského roka?


Prístup pre organizátorov

Slovenčina Organizátor - základné informácie
Slovenčina Organizátor - ako sa prihlásim do prostredia pre administráciu súťaží?
Slovenčina Organizátor - kde uvidím zoznam škôl, ktoré zaregistrovali žiakov do súťaže?
Slovenčina Organizátor - ako si môžem pozrieť výsledkové listiny zo školských, okresných, krajských kôl
Slovenčina Organizátor - ako si pozriem žiakov prihlásených do okresných a krajských kôl
Slovenčina Organizátor - ako zistím, ktorí rodičia podali súhlas so spracovaním osobných údajov
Slovenčina Organizátor - prehľad mojich súťaží
Slovenčina Ako zobraziť ďalšie informácie o žiakoch, ktoré nevidím (napr. triedu, ročník)?
Slovenčina Organizátor - ako zmazať nesprávnu registráciu žiaka?
Slovenčina Prečo nevidím celé meno žiaka, len jeho iniciály?
Slovenčina Organizátor - ako zadám žiakom body v okresnom alebo krajskom kole súťaže?
Slovenčina Organizátor - ako pozývať súťažiacich do vyššieho kola súťaže?
Slovenčina Pri registrácii sa zadával email na žiaka, prečo ho ako organizátor nevidím?
Slovenčina Organizátor - ako vytlačiť diplom alebo potvrdenie o účasti v súťaži?
Slovenčina Ako poslať diplomy elektronicky cez EduPage?
Slovenčina Organizátor - ako nastavím údaje o organizácii, ktorá vydáva diplom alebo potvrdenie o účasti v súťaži?
Slovenčina Ako v administračnom prostredí stiahnuť súbory, ktoré žiaci odovzdali?
Slovenčina Ako si zobraziť všetkých žiakov podľa počtu bodov (tj. zrušiť zoskupenie žiakov podľa škôl)?


Špecifiká pre súťaže iBobor, Scratch Cup a Python Cup

Slovenčina Súťaž iBobor - základné informácie
Slovenčina Ako zaregistrovať žiakov do súťaže iBobor?
Slovenčina Žiak - ako budem súťažiť (súťaže iBobor, ScratchCup, PythonCup)?
Slovenčina Kde nájdem v EduPage testy a úlohy z predchádzajúcich ročníkov súťaže iBobor?
Slovenčina Ako vytlačím/pošlem diplom úspešným riešiteľom súťaže iBobor?
Slovenčina Ako zaregistrovať žiakov do súťaže Scratch Cup a Python Cup?
Slovenčina Ako vytlačím/pošlem diplom úspešným riešiteľom súťaží Scratch Cup a Python Cup?
Slovenčina Ako si môže pozrieť svoj vypracovaný test zo súťaže iBobor žiak, ktorý nemá EduPage?


Špecifiká pre súťaž FiNNkvíz

Slovenčina Ako vytlačím/pošlem diplom účastníkom súťaže FiNNkvíz?


Špecifiká pre súťaž Pytagoriáda

Slovenčina Ako zadám body žiakovi, ktorý robil test na papieri?
Slovenčina Ako opraviť čas riešenia testu?
Slovenčina Organizátor - ako pozývať súťažiacich do vyššieho kola súťaže?
Slovenčina Ako zistím, či je žiak pozvaný do vyššieho kola súťaže?
Slovenčina Ako si zobraziť výsledkovú listinu Pytagoriády?
Slovenčina Ako poslať žiakom informáciu o ich výsledku v Pytagoriáde?


Špecifiká pre Matematickú olympiádu

Slovenčina Domáce kolá olympiád - prehľad
Slovenčina Ako zaregistrujem postupujúcich žiakov z domáceho kola MO pre kat. A,B,C ?
Slovenčina Kde uvidím odovzdané riešenia domáceho kola súťaže?
Slovenčina Žiak - riešim domáce kolo súťaže, ako odovzdám svoje riešenie?