Čo je nové v EduPage?

Slovenčina Deutsch Čeština

Prehľad noviniek i drobných vylepšení systému EduPage:

Január 2023

 • Pripravili sme nový modul Vzdelávanie učiteľov, pomocou ktorého môže administrátor vygenerovať potvrdenia o aktualizačnom vzdelávaní učiteľov. Aktualizačné vzdelávanie učiteľov
 • Zjednodušili sme dočasné preradenie žiakov do inej triedy, ak sa nezúčastnia školskej udalosti, napríklad na lyžiarskom výcviku.
  Ako zadať, ak sa časť žiakov zúčastní na udalosti a časť má vyučovanie v inej triede? (funkcia dočasné preradenie žiakov)
 • December 2022

 • Spracovanie agendy komisionálnych skúšok na EduPage:
  Ako vytvoriť komisionálne skúšky?
 • Generovanie a doručovanie výpisov za 1. polrok na EduPage:
  Ako vygenerovať/vytlačiť a doručiť žiakom výpisy za 1. polrok

  November 2022

 • Počítanie dovolenky a Právo na dochádzku na pracovnom úseku:
  Novinka: Počítanie dovolenky
  Novinka: Administrácia pracovných skupín
 • V module Suplovanie pribudla možnosť zadať suplovanie aj pri prekrývaní hodín, napr. v materskej škole cez obed, tak aby sa dĺžka suplovanej hodiny dala upraviť.
  Ako zadať suplovanie pri prekrývaní hodín (napr. cez obed)
 • V EduPage pribudla nová verzia modulu Opatrenia/rozhodnutia. Výchovné opatrenia zadáva učiteľ v EduPage tak ako doteraz. Schválené opatrenie vygenerujete a pritom aj automaticky zaevidujete v osobnom spise žiaka.
 • Slabý prospech:
  Ako triedny učiteľ zadá napomenutie pre slabý prospech?
  Ako môže učiteľ podať návrh na napomenutie za slabý prospech vo svojom predmete?
  Ako triedny učiteľ schváli návrh na napomenutie za slabý prospech alebo iné výchovné opatrenie
  Ako vytlačím a zaevidujem jedno napomenutie za slabý prospech z viacerých predmetov

  Ako zadať žiakovi napomenutie/pochvalu/pokarhanie triednym učiteľom alebo riaditeľom

  Október 2022

 • Do EduPage sme pridali nový modul Straty a nálezy. Stačí, ak učiteľ pridá informáciu a foto stratenej veci do zoznamu nájdených vecí. Každý sa o tom dozvie a stratená vec ľahšie nájde svojho majiteľa.
  Straty a nálezy - prehľad
 • September 2022

 • Pripravili sme nový modul Školenia, pomocou ktorého sa učiteľ môže prihlásiť na školenie, pozrieť si záznam školenia z archívu a vyžiadať si následne pre zamestnávateľa potvrdenie o absolvovaní školenia.
 • V žiackej knižke pribudla možnosť skopírovať si udalosti z minulého školského roka.
  Ako skopírovať vytvorené udalosti a kategórie v IŽK z minulého šk. roka?
 • August 2022

 • Vyhlásenie o bezpríznakovosti - platné od 15.8.2022
 • Jún 2022

 • Zjednodušili sme zadávanie matematických výrazov. Ak potrebujete zadať do otázky alebo do prípravy matematický výraz, môžete použiť pripravenú pomôcku na vkladanie vzorcov.
  Vkladanie matematických vzorcov - pomôcka
 • Taktiež je možné vytvoriť otázku, kde žiaci ako odpoveď zadávajú zlomok.
  Ako vytvoriť otázku, ktorej výsledkom je zlomok?
 • Pripravili sme nový modul Anonymný dotazník. Pomocou tohto modulu je možné realizovať anonymný dotazník hodnotenia riaditeľov plynúcu zo Zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch (§ 70 ods. 11).
 • Máj 2022

 • Pripravili sme nový modul Záujem o štúdium. Pomocou tohto modulu môžu žiaci 4. a 8. ročníka ZŠ prejaviť predbežný záujem o štúdium na 8-ročnom gymnáziu, resp. na strednej škole. Informácie z tohto modulu môžu pomôcť výchovným/kariérovým poradcom.
  Modul Záujem o štúdium
 • Vylepšili sme náhodné vyberanie otázok zo zoskupení v online testoch. Systém sa postará o to, aby boli jednotlivé otázky zo zoskupenia rozdelené žiakom rovnomerne.
  Zoskupenia otázok, varianty testov
 • Každý učiteľ, ktorý učí v danej učebni v ten deň ako posledný, má v triednej knihe informáciu, čo treba pred odchodom skontrolovať. Napríklad vyložiť stoličky, zavrieť okná,...
  Posledná hodina v učebni
  Posledná hodina v učebni - Učiteľ
 • Marec 2022

 • V otázkach typu "Výber správnej odpovede" môžete nastaviť, aby systém ponúkal žiakovi možnosti usporiadané podľa abecedy - vzostupne alebo zostupne.
  Ako v otázke typu "Výber správnej odpovede" usporiadam poradie ponúkaných možností?
 • EduPage aplikácia poskytuje možnosť automatického prekladu správy do iných jazykov. Táto funkcia pomôže zahraničným rodičom správne pochopiť text správy od učiteľa.
  Preklad správy v EduPage do iných jazykov
 • December 2021

 • Pripravili sme pre vedenie školy nový modul eGovernment, ktorý pomáha škole čo najefektívnejšie plniť si zákonné povinnosti.
  Povinnosti, ktoré školám zo zákona vyplývajú, zakomponovať do procesov v škole tak, aby namiesto zbytočnej byrokracie škole reálne pomohli.
  eGovernment a aSc Registratúra

  November2021

 • Nový modul Vyzdvihovanie zo školy uľahčuje rodičom aj učiteľom/vychovávateľom riešiť vyzdvihovanie detí zo školy/z družiny.
  Modul Vyzdvihovanie zo školy

  September 2021

 • Priebežne sledujeme a aktualizujeme nariadenia štátu týkajúce sa vyhlásení o bezinfečnosti a ďalších typov vyhlásení. Vďaka elektronickým výhláseniam šetríme naše lesy.
  Žiadosti / Vyhlásenia
 • V EduPage sme pripravili modul Súťaže, kde môže administrátor alebo učiteľ registrovať žiakov na predmetové olympiády a iné súťaže.
  Žiaci majú v module Súťaže k dispozícii úlohy z minulých ročníkov súťaží. Môžu sa tak na súťaže lepšie pripraviť.
  Súťaže
 • V súvislosti s nástupom do školy do EduPage pribudlo:
  Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov
  Školský semafor - administrácia

  August 2021

 • Pripravili sme návody, ktoré administrátorom EduPage i učiteľom pomôžu s bezproblémovým začiatkom nového školského roka:
  Nový školský rok - administrátor
  Nový školský rok - učiteľ

  Jún 2021

 • Materiály, ktoré ste si vytvorili v EduPage, sa automaticky zozálohujú. Stačí, ak si prepojíte svoje školské konto s osobným kontom.
  K vytvoreným materiálom sa dostanete aj v prípade, ak zmeníte školu. Zálohy materiálov tiež oceníte, ak učíte naraz na viacerých školách. Zálohovanie vytvorených materiálov
 • Aktualizovali sme modul na tlač diplomov z EduPage. Pribudlo tiež veľa nových dizajnov pre diplomy. Diplomy
 • Zjednodušili sme zaraďovanie vytvorených učebných materiálov materiálov z Mojej knižnice do plánov konkrétnych hodín. Ako zaradiť materiál z Mojej knižnice k téme plánu?
  Teraz sa dá materiál presunúť do plánu aj myšou (drag&drop): Zaraďovanie materiálov z Mojej knižnice do plánu presunom myšou
 • Spolupracujeme s NÚCEM na realizácii monitoringu Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov: Monitoring NÚCEM

  Máj 2021

 • V materiách (testoch, prezentáciách, DÚ) sa dá teraz použiť funkcia podmieneného zobrazenia niektorých kariet/otázok.
  Viac informácií: Vetvenie otázok
 • Z otázok, ktoré máte v EduPage, si môžete pripraviť test na tlač. Pripraviť si môžete tiež rôzne varianty tlačeného testu. Novinka - teraz môžete vygenerovať test na tlač aj zo zoskupení otázok. EduPage tiež ponúka šikovný nástroj na opravovanie takýchto variantov testov.
  Varianty tlačených testov
  Ako vytvorit testy na tlač zo zoskupení otázok? (Varianty testov)
 • Ak bolo konto niektorého z používateľov zneužité napr. na rozosielanie nevhodného obsahu, administrátor môže takémuto používateľovi dočasne zablokovať prihlasovanie a/alebo označiť správy od používateľa ako nevhodný obsah.
  Ako zablokovať používateľa/správy od konkrétneho používateľa v prípade zneužitia konta?

  Apríl 2021

 • Pridali sme možnosť vytlačiť test, ktorý žiak vypracoval online. Napríklad ak ho potrebujete priložiť k protokolu o komisionálnej skúške. Ako vytlačiť vypracovaný test - napr. ako doklad ku komisionálnym skúškam?
 • Aktuality a novinky v prijímacom konaní na SŠ
 • Aktuality a novinky v prijímacom konaní na ZŠ, ZUŠ a do MŠ
 • Pripravili sme jednoduchý nástroj na opravovanie/popisovanie fotografií riešení, ktoré žiaci odovzdávajú do otvorenej otázky v DÚ/teste.
  Nástroj na opravovanie odfotených riešení

  Marec 2021

 • Na administráciu covid testov v školách sme pripravili nový modul Covid testovanie
 • Ak máte na jednej karte viac otázok, teraz im môžete prideliť rôznu bodovú hodnotu: Mám viac otázok na jednej karte - ako zadať rôzny počet bodov za jednotlivé (pod)otázky?
 • Pridali sme možnosť zadať v teste záporné body za nesprávne odpovede: Zadávanie záporných bodov za nesprávnu odpoveď
 • Pridali sme nový typ otázky Výber kategórie. Učiteľ zadá jednotlivé položky do kategórií a systém "prerobí" otázku tak, že žiaci typ kategórie vyberajú. Učiteľ nemusí vyrábať veľa vyberacích otázok a žiakom sa zase na tento typ otázky ľahšie odpovedá, hlavne na mobile: Otázka typu "Výber kategórie"
 • Pridali sme alternatívny spôsob vyhodnocovania ABCD otázok s viacerými správnymi odpoveďami: ABCD otázky s viacerými správnymi odpoveďami
 • Pre školy, rodičov a žiakov sme pripravili modul Prijímacie skúšky. Prostredníctvom neho môže škola administrovať prijímanie žiakov. Rodičia môžu podávať prihlášky na ZŠ/SŠ elektronicky cez EduPage.

  Február 2021

 • Ak sa chcete vyhnúť širokej a kontraproduktívnej diskusii k správe poslanej cez EduPage, pri posielaní správy môžete teraz obmedziť alebo zakázať reakcie na správu: Ako obmedziť alebo zakázať reakcie na správu?
 • Žiaci sa môžu k pridelenej DÚ/testu/projektu učiteľa opýtať, ak im je niečo nejasné. Učiteľ im môže na ich otázky odpovedať. Takáto konverzácia je "spárovaná" s daným pridelením: Konverzácia k pridelenému materiálu (DÚ, testu, projektu, atď.)
 • Pripravili sme pre učiteľov možnosť vytlačiť si priamo z EduPage potvrdenie o zamestnaní. Potvrdenie o zamestnaní
  Rodičia/žiaci majú tiež možnosť vytlačiť si potvrdenie o návšteve školy: Potvrdenie o návšteve školy
 • V správach sme vylepšili možnosť odpovedať na reakciu, systém za vás automaticky vyberie adresáta: Ako jednoducho odpovedať na reakciu žiaka/rodiča/učiteľa?
 • Vyhlásenia o bezinfekčnosti k návratu do škôl - elektronicky cez EduPage: Vyhlásenia o bezpríznakovosti / Výnimka z karantény

  Január 2021

 • Pripravili sme možnosť poslať rodičom a žiakom výpis polročného vysvedčenia elektronicky cez EduPage. Rodičia ho tiež môžu elektronicky podpísať. Škola vidí informácie, ktorý rodič si vysvedčenie pozrel a podpísal. Elektronické posielanie polročných výpisov
 • Zlepšili sme prácu so školskou fotogalériou: Administrácia školskej fotogalérie

  December 2020

 • Ak prideľujete žiakom online písomku, zvýšili sme bezpečnosť a tým aj objektívnosť online testovania v podmienkach dištančného vzdelávania.
  Ako prideliť žiakom test na online vypracovanie?
  Aký je rozdiel medzi testom na precvičovanie a online písomkou?
 • Výsledky žiakov počas vypracovania testu teraz systém priebežne ukadá. Učiteľ môže sledovať pribúdajúce odpovede, ak si priebežne obnovuje obrazovku (F5) Prečo vidím akési neúplné výsledky žiakov počas vypracovania?

  November 2020

 • Učiteľ si môže pripraviť skupiny otázok rovnakého typu, z ktorých vie potom EduPage náhodne vybrať otázky to testu. Každý žiak dostane iný test, znižuje sa riziko opisovania počas online testov. Zoskupenia otázok, varianty testov
 • Pripravili sme nový modul Súťaže. Okresné kolá niektorých predmetových olympiád budú tento rok online cez EduPage: Súťaže
 • Teraz si učiteľ môže zvoliť, či chce poslať k DÚ/testu/projektu do žiackej knižky aj komentáre alebo nie. Predvolené nastavenie je, že komentáre sa do IŽK neposielajú: Ako poslať alebo neposlať komentár k známke/hodnoteniu do žiackej knižky?
 • Podpora pre organizovanie súťaže iBobor - distribúciu súťažných kódov žiakom: Súťaže
 • Schválením integrácie online hodín z ETK so službami Google Meet, Zoom a Webex Teams sa pre používateľov týchto služieb zjednodušilo vytváranie online hodín:
  Online hodiny cez službu Zoom
  Online hodiny cez službu Google Meet
  Online hodiny cez službu Webex Teams

  Október 2020

 • Ak žiaci posielajú učiteľovi domácu úlohu - súbor alebo fotku svojho vypracovania, učiteľ teraz môže opravený súbor priložiť ako prílohu ku komentáru: =Ako môžem poslať žiakovi naspäť opravenú úlohu?
 • Pridali sme vo Výsledkoch nový stav "Po termíne". Tento sa automaticky nastaví, ak žiak odovzdá domácu úlohu po termíne, ktorý nastavil učiteľ pri prideľovaní DÚ. Ako funguje pri DÚ stav "Po termíne" a "Dodatočne"?
 • Online hodiny priamo z ETK: Online hodiny cez ETK
  Ako evidovať dochádzku žiakov pri dištančom vzdelávaní?
 • Vytvorili sme nový typ udalosti v ETK: Ako zadať dištančné vzdelávanie do triednej knihy?
  Ďalšie návody: Dištančné vzdelávanie
 • Pomáhame šetriť naše lesy: Administrácia Vyhlásení žiaka elektronicky cez EduPage

  September 2020

 • Pripravili sme pomoc pri generovaní výkazu pre sociálnu poisťovňu: Výkaz o žiakoch nezúčastnených na vyučovaní pre SP
 • Zjednodušili sme zadávanie takého typu domácej úlohy, keď majú žiaci odovzdať k DÚ fotografiu svojho riešenia, súbor, alebo text. Teraz stačí pri zadávaní DÚ zaškrtnúť jedno zaškrtávacie políčko. Systém sám vytvorí otvorenú otázku, do ktorej môžu žiaci odovzdávať svoje vypracovanie.
  Ako zadať žiakom DÚ tak, aby mohli žiaci k úlohe pripojiť svoje vypracovanie - napr. foto riešenia alebo súbor?
  Takýto typ domácej úlohy môžete zadať aj z mobilnej aplikácie.
 • Potrebujete zorganizovať elektronické voľby do rady školy?
  Ako zorganizovať voľby do rady školy cez modul Prihlasovanie?
  Ako použiť modul Prihlasovanie na voľby predsedu rady školy?

  August 2020

  Kopírovanie plánov a príprav medzi rôznymi EduPage
  Ak učiteľ prestupuje zo školy na školu, alebo učí na viacerých školách, môže si teraz svoje plány a prípravy kopírovať aj medzi rôznymi EduPage.
  Ako skopírovať tematický plán s prípravami z iného EduPage?
  Ako si skopírovať prípravy z iného EduPage?
  Ako skopírovať obsah Mojej knižnice na iný EduPage?

 • Nová verzia mobilnej aplikácie EduPage
  V novej verzii mobilnej aplikácie pribudli nové funkcie pre učiteľov, rodičov i žiakov. Pozrite si návody pre: Učiteľa, Rodiča a Žiaka

  Jún 2020

 • Zdieľanie plánu s inými učiteľmi - dorobili sme nové možnosti pri zdieľaní vášho plánu inými učiteľmi. Iní učitelia si môžu skopírovať buď len témy vášho plánu, alebo aj plán s prípravami, alebo môžete zakázať kopírovanie vášho plánu inými učiteľmi: Zdieľanie plánu s inými učiteľmi
 • Ak má učiteľ správy preplnené notifikáciami o nových výsledkoch, teraz sa pri prideľovaní materiálu môže rozhodnúť, či ich chce dostávať, alebo nie: Chcem/nechcem dostávať notifikácie o nových výsledkoch
 • Ako zadávať slovné hodnotenie predmetu alebo celkové slovné hodnotenie na vysvedčeni? Vysvedčenia 2020
 • EduPage umožňuje učiteľovi pripraviť si Výkaz práce učiteľa na EduPage (vytváranie, prideľovanie a hodnotenie materiálov) Výkaz práce učiteľa na EduPage (napr. počas karantény)
 • Vylepšili sme prácu s obrázkami, ktoré žiaci posielajú ako prílohu domácej úlohy/projektu. Priamo pri prezeraní môžete obrázky otočiť, okomentovať a ohodnotiť: Kde nájdem súbory, ktoré žiaci odovzdali ako prílohu k DÚ (projektu)?

  Máj 2020

 • V dopisovacej otázke môžete zvoliť šírku políčok, aby žiaci nemohli ľahko uhádnuť odpoveď len na základe šírky políčka. Taktiež pribudli nové možnosti vyhodnocovania dopisovanej odpovede - ako má systém zohľadňovať diakritiku v odpovedi, resp. číselnú hodnotu. Rozšírené možnosti dopisovacej otázky