Ako načítam definitívnu známku do asc agendy?

Po uzavretí procesu akceptovania/zamietnutia administratívne vypočítanej známky môže administrátor nastaviť definitívnu známku stlačením tlačidla "Nastaviť podľa administratívnej známky". Stlačením tohto tlačidla sa známky, ktoré boli študentami akceptované, prenesú zo stĺpca Administratívna známka do stĺpca Definitívna známka.

V prípade, že vypočítanú známku študent neakceptoval a absolvuje ústnu maturitnú skúšku, administrátor potom ručne do tejto kolonky dopíše známku z ústnej maturitnej skúšky.


Údaje medzi EduPage a aScAgendou sa synchronizujú stlačením tlačidla Publikovať v aScAgende.
Ako preniesť aktualizované dáta z aScAgendy na EduPage stránku a naopak?

Údaje zo stĺpca Definitívna známka sa prenesú do aScAgendy do kolonky "Ústna forma". Známky z PČOZ sa prenesú do stĺpca Praktická forma.
Na základe týchto údajov potom bude možné tlačiť z aScAgendy maturitné vysvedčenia.