Ako škola zadá, či sa študent zúčastní internej maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu?

Študent má možnosť voľby, či sa zúčastní na maturitnej skúške z dobrovoľného predmetu. Túto svoju voľbu môže urobiť buď cez EduPage, alebo môže školu informovať iným spôsobom (napr. poštou). Ako študent oznámi škole, či chce maturovať z dobrovoľného predmetu?

Následne škola v stĺpci "Potvrdené?" zadá, či sa študent zúčastní na internej maturitnej skúške z dobrovoľného predmetu a to výberom z možností Príde/Nepríde.

Ak urobí študent svoju voľbu cez EduPage, ikona hodín v stĺpci sa zmení na fajočku (zúčastním sa skúšky), resp. krížik (zrušenie účasti na skúške).

Ako škola zistí, ktorí študenti chcú maturovať z dobrovoľných predmetov?