Ako študent uvidí svoju vypočítanú známku a ako ju môže akceptovať?

Škola rozošle študentom administratívne vypočítané známky z povinných maturitných predmetov a vyzve ich, aby sa v stanovenom čase vyjadrili, či známku akceptujú, alebo neakceptujú. Informácia príde študentovi prostredníctvom správy v EduPage.


Študent sa vyjadrí stlačením tlačidla Akceptovať alebo Zamietnuť.Akceptovaná známka sa prejaví v prehľade takto:

Predmety, z ktorých študent nemá zadané známky, ale má namiesto známok pomlčky (napr. pri PČOZ alebo TČOZ), sa študentovi v prehľade známok nezobrazujú.