Modul Covid testovanie

Modul Covid testovanie pomôže škole s vypĺňaním a evidenciou testov žiakov. Nájdete ho na úvodnej stránke:

Testovanie kloktacími sadami na školách:

Scenár 1- škola dopredu nahlási iba počet testov
Firmy:
Klinická biochémia - školy v Žilinskom samosprávnom kraji
Unipharma - školy v Trenčianskom, Trnavskom, Nitrianskom, Banskobystrickom a Košickom samosprávnom kraji

1. Škola nahlási počet testov, ktoré plánuje urobiť

2. Škola dostane nahlásený počet sád

3. Žiak vykoná test

4. Zodpovedná osoba/triedny učiteľ do EduPage vyplní iba čiarový kód testovacej sady. Všetky ostatné údaje za každého testovaného žiaka a jeho zákonného zástupcu podľa dokumentu 'Zber údajov' za neho vyplní Edupage.

5. Po vykonaní testov a zadaní ich kódov EduPage automaticky odošle elektronické žiadanky príslušnému laboratóriu.

Scenár 2 - Škola dopredu nahlási mená žiakov, laboratórium dodá štítky s menami žiakov
Firmy:
Cytopathos - školy v Bratislavskom samosprávnom kraji
Unilabs - školy v Prešovskom samosprávnom kraji

1. Škola vyznačí, ktorí žiaci sa chcú daný týždeň testovať kloktacími sadami

2. EduPage vygeneruje export s dátami vo formáte pre zvolené laboratórium

3. Laboratórium dodá štítky s menami žiakov

4. Žiak vykoná test

Ďaľšie funkcie, ktoré modul ponúka:

Žiakom, ktorí nesúhlasili s kloktacími testami, viete zadať dátum Ag/PCR testu. EduPage následne eviduje dokedy im tento test platí.

Pri kloktacích testoch si na základe zisteného záujmu môžete vopred zaznačiť, ktorých žiakov plánujete v daný deň otestovať. Zodpovedná osoba má prehľad o tom, ktorí žiaci už otestovaní boli a či sa na niekoho nezabudlo.

Škola vidí v každom momente zoznamy žiakov po triedach aj s informáciou, aký ďalší krok ohľadom testovania u každého žiaka je potrebný.

V EduPage tiež možete využiť modul 'Prihlasovanie' na zistenie záujmu o testovanie. Pripravili sme template prihlasovacej akcie, ktorý môžete využiť, prípadne si ho upraviť, ak potrebujete niečo špeciálne.

Viac návodov: Covid testovanie