Ako prideliť žiakom test na online vypracovanie?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Predpokladáme, že už máte vytvorený test, ktorý chcete žiakom prideliť. Ak ho nemáte pripravený, pozrite si iné návody:
Ako vytvoriť nový test?
Ako vytvoriť test z otázok, ktoré sa nachádzajú v EduPage knižnici?
Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?

Na karte s testom, ktorý chcete prideliť žiakom, kliknite na ikonu Editovať pridelenie.

Vyberte triedu, ktorej chcete test prideliť (zaškrtnutá trieda).
Ako prideliť materiál len niektorým žiakom?

Ak majú žiaci robiť test online, tj. na počítači alebo v mobilnej aplikácii, zaškrtnite „Na online písomku“.
Aký je rozdiel medzi testom na precvičovanie a online písomkou?

Otvorí sa okienko, v ktorom môžete obmedziť dobu a čas na vypracovanie.
Prvý údaj znamená, že žiaci môžu vypracovať test len v čase od 8:00-9:00. Nie je to čas na otvorenie testu, ale čas na vypracovanie testu. Tj. ak sa žiak pripojí k testu o 8:50, bude mať len 10 minút na vypracovanie testu.

Druhý údaj "Obmedziť čas na vypracovanie" znamená, že žiaci majú na vypracovanie 30 minút. Tento časový údaj by mal byť menší alebo rovný ako časové okno zadané vyššie.

Žiakom sa počas testu zobrazuje, koľko času im zostáva do konca. Po skončení času sa odpovede žiakov odovzdajú. Tie uzavreté otázky, ktoré žiaci nestihli v danom čase zodpovedať, systém vyhodnotí ako nesprávne zodpovedané.

Ako znáhodniť alebo zafixovať poradie otázok v teste?
Ako môžem v teste zafixovať kartu, napr. úvodnú kartu s pokynmi?


Môžete taktiež zvoliť, kedy sa majú žiakom zobraziť správne odpovede. Ako schovať/zobraziť žiakom správne odpovede po vypracovaní testu?

Ak chcete, aby žiaci/rodičia mohli vidieť odpovede žiaka, nechajte zaškrtnutú možnosť "zobraziť správne odpovede" aspoň v poslednej sekcii "Po zverejnení známok v žiackej knižke". Ináč sa k svojim, resp. k správnym odpovediam nedostanú.

Žiakom príde notifikácia o pridelenom teste. Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?

Kliknú na "Prehrať materiál"


a žiakom sa zobrazia podrobné informácie o teste. Test spustia v danom čase pomocou tlačidla Spustiť test.


Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?
Prečo vidím akési neúplné výsledky žiakov počas vypracovania?

Ako zapísať známku z online testu a preniesť ju do žiackej knižky?
Ako existujúci materiál/test pridelím inej triede?

Viac návodov: Testy